Ons kyk vandag na die leer van handoplegging. Ek het al baie in my lewe self ondervind of gesien of gehoor van mense wat deur God aangeraak was nadat daar vir hulle hande opgelê en gebid was. Een van die verhale oor handoplegging waarvan ek gelees het en waarvan ek baie hou, is van ’n ou plaas tannie. ’n Prediker het van haar gehoor en hulle op die plaas gaan besoek, waar hy haar gevra het om haar storie te vertel.

Sy het vertel dat hulle gesin, kort na haar bekering, van die plaas na die dorp verhuis het. Daar moes sy alleen bedags by die huis agtergebly het terwyl haar man en kinders op die plaas gaan werk het. Sy wou graag iets vir die Here doen en het Hom gevra wat sy kan doen. Eendag, gedurende haar Bybelstudie, het ’n vers haar opgeval in Mar 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Sy het vertel, “Dit sê gelowiges sal hande op die siekes lê, so ek het deur die buurt gegaan en navraag gedoen oor enige siek persone. Ek sou van 9 uur soggens tot 3 uur in die middag elke dag siek mense gaan besoek en uit die Bybel aan hulle oor die onderwerp van genesing voorlees . Gewoonlik het hulle nog nooit daarvan gehoor nie. Na ek oor ’n tydperk van ongeveer drie dae vir hulle op so ’n wyse uit die Bybel gelees het, sou ek sê, ’Wil jy nou hê dat ek hande lê op jou?’ Jy weet, omtrent almal vir wie ek hande opgelê het, was genees! Die beste ding oor dit was dat die meeste van die mense vir wie ek hande opgelê het, permanent bedlêend of sterwend was.”

Hier was ‘n ongeskoolde vrou wat nie ‘n bediener van die Woord was nie – sy het nooit eens ‘n Sondagskool klas geleer nie — maar sy het hande op die siekes gelê en hulle het herstel. Die oplegging van hande behoort aan alle gelowiges.

Ons teksvers vir vandag is uit

Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  (2)  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Hieruit sien ons dat Handoplegging een van die ses beginsels vorm van die doktrine van Christus. Elke gelowige weet dat hy homself moet bekeer van dooie werke, dat hy geloof in God moet hê, dat hy gedoop moet word, dat die dode eendag sal opstaan en dat daar ’n ewige oordeel kom. Ek het egter nog baie min gehoor dat daar gepreek word oor die leer van die Handoplegging.

Die Bybel leer ons baie oor die oplegging van hande. Sommige gelowiges se siening is iets soos verbasing. Ander weer, beskou dit met vrees. Tog is die oplegging van hande een van die ses fundamentele beginsels van die leer van die Here Jesus Christus. Dit is inteendeel ‘n tema wat loop deur die hele Bybel. Hier is ’n voorbeeld uit die Ou Testament:

Deut 34:9  En Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wysheid; want Moses het hom die hande opgelê

Die Bybel vertel ons dat Joshua dieselfde Gees van wysheid gehad het wat Moses gehad het, omdat Moses sy hande op hom gelê het. Dit het alles wat Moses gehad het, na Joshua oorgeplaas deur die oplegging van hande.

 

Gebruike van Handoplegging

Verordinering

Sekerlik die mees algemene praktyk vir handoplegging vandag, is op diegene wat verordineer en afgesonder word tot die bediening. Iets magtig gebeur wanneer manne van die geloof hande oplê in die naam van die Here oor diegene wat in geloof die impartasie ontvang. Dit is Skriftuurlik en die apostels het dit ook gedoen:

Hand 6:5-6  En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ‘n Jodegenoot uit Antiochíë,  (6)  wat hulle voor die apostels gestel het; en hulle het gebid en hulle die hande opgelê.

Hand 13:2-3  En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.  (3)  En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan.

Die leer van Handoplegging eindig nietemin nie met die verordinering van predikers nie. Dit is maar net een faset van die oplegging van hande.

Oordrag van seën en gesag

Die oplegging van hande kan ook gebruik word vir die oordrag van gesag en om mense te seën. Een bekende voorbeeld waar die oplegging van hande gebruik is om seën oor te dra, is toe Jakob sy seuns geseën het:

Gen 48:14-15  Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene.  (15)  En hy het Josef geseën…

Mark 10:13-16  En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.  (14)  Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.  (15)  Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.  (16)  En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.

’n Voorbeeld van die oplegging van hande vir die oordrag van gesag is in

1 Tim 4:14  Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge.

Vervulling met die Heilige Gees

In Hand 8:17, het Petrus en Johannes hulle hande gelê op Filipus se Samaritaanse bekeerlinge, en hulle het die Heilige Gees ontvang. In Handelinge 19:6, het Paulus hande opgelê op die dissipels in Éfese, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Natuurlik kan mense op ander maniere met die Gees gevul word, maar die oplegging van hande is een Skriftuurlike metode.

Genesing

Een van die bekendste Skrifgedeeltes oor handoplegging vir genesing, is die mandaat wat Jesus aan alle gelowiges gegee het in

Mark 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

In Hand 28 bevind Paulus en Lukas hulle op ’n eiland nadat hulle skip skipbreuk gely het. Een van die leiers van die inboorlinge se vader was siek:

Hand 28:8-9  En die vader van Públius het siek gelê aan koors en buikloop. En Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak.  (9)  En hierna het ook die ander wat siektes gehad het op die eiland, na hom gekom en is genees.

Jesus en die Oplegging van Hande

Jesus het self die metode van handoplegging vrylik gebruik. In Markus lyk dit of dit die een metode is wat werk as niks anders wil werk nie:

Mark 6:5  En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy ‘n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het.

Nog ‘n voorbeeld van waar Jesus Sy hande op iemand gelê het, word gevind in Mat 8:15. Die Bybel sê toe Jesus by Petrus se huis gekom het, het Hy gevind dat Petrus se moeder siek was is met koors:

Mat 8:15  En Hy het haar hand aangeraak, en die koors het haar verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien.

Ons ken ook almal die bekende verhaal van Jaïrus se dogtertjie:

Mark 5:22-23  En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jaïrus; en toe hy Hom sien, val hy aan sy voete neer  (23)  en smeek Hom dringend en sê: My dogtertjie is op haar uiterste; kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word, en sy sal lewe.

Metodes vir Handoplegging

Die Oplegging van hande kan op twee maniere gedoen word: Eerstens kan enige gelowige sy hande op ‘n mede-gelowige lê as ‘n punt van kontak om geloof vry te stel en te verwag dat daardie persoon genees word.

Tweedens is daar ‘n bediening van die oplegging van hande – ’n spesiale salwing. So ‘n persoon is bonatuurlik gesalf met genesingskrag soos Jesus of Paul. Wanneer die persoon wat ‘n bediening het van die oplegging van hande, sy hande lê op die siekes in gehoorsaamheid aan die geestelike wet van kontak en oordrag, sal God se genesende krag in die liggaam van die siek persoon vloei en genesing sal plaasvind.

Slot

Die oplegging van hande is een van die ses fondamentele beginsels van die doktrine van Christus. Dit is ’n beginsel wat nie meer baie oor geleer word nie, maar wat groot krag dra. Neem vrymoedigheid om die Heilige Gees te vra om ook vir jou te gebruik wanneer jy hande oplê op andere; glo dat daar ’n impartasie plaasgevind het en ervaar hoe die gawes van God in jou lewe werk.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.