Ons soek dikwels leiding van die Here in situasies waar ons belangrike besluite moet neem. Tog vind ons dit soms moeilik om die leiding van die Here te onderskei van die geraas van die wêreld en ons eie gedagtes. Hoe kan ons God se leiding in ons lewens onderskei, indien dit ooit moontlik is?

Skriftelike fundering

Wanneer ons hierdie onderwerp benader, kan mens maklik verlore raak in ‘n doolhof van opinies en oortuigings. Dit is daarom belangrik om ‘n fondasie uit die Skrif te vind waarop ons kan begin bou om uiteindelik by ‘n sinvolle antwoord te kom. Die eerste bousteen, volgens my, is die vraag, ‘Gee die Here wel aan ons leiding, of moet ons eerder op ons gesonde verstand en instinkte staatmaak om ons deur te trek in moeilike situasies?

Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. (Ps 32:8)

Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. (Ps 50:15)

 So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. (Jer 6:16)

So sê die HERE, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is die HERE jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. (Jes 48:17)

 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. (Joh 10:27)

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. (Heb 4:16)

 Hieruit is dit duidelik dat die Here wel leiding gee aan die wat Hom vra. Die vraag wat natuurlik op almal se lippe brand, is ‘Op watter maniere kan ek God se leiding onderskei?’ Ek glo dat die Skrif etlike maniere aan ons bekend maak wat, as ons dit met wysheid en respek gebruik, wel Sy leiding sal openbaar. Ek het ‘n lysie saamgestel van ‘n paar sulke ‘wegwysers’ (as mens dit so kan noem) wat my help wanneer ek leiding van die Here vra.

Voordat ons begin, wil ek dit onomwonde en duidelik stel dat die Here Jesus van diegene wat Hom volg, verwag om in ‘n verhouding met Hom te staan. Baie, baie mense beland in die moeilikheid en verwag dan raad en leiding van die Here net om uit hulle probleme te kom. Hulle gaan dan skielik kerk toe en plaas Bybelversies op hulle sosiale media en bid ook soms ‘n bietjie. Hulle het nooit werklik die intensie om ernstig met hulle verhouding met Hom te wees nie. Sodra dit dan beter begin gaan, raak hulle vinnig weg en hoor jy eers weer van hulle wanneer die volgende moeilikheid toeslaan. Ek wil jou bemoedig om, indien jy werklik die leiding van die Here wil ervaar, liewer moeite te doen in jou verhouding met Hom.

Primêre leiding

Die mens herken die leiding van die Here primêr deur sy gees. Ondersteunende bevestiging of sekondêre leiding kan op verskeie eksterne wyses bekom word daarom wat primêr ervaar word, te ondersteun of te bevestig totdat jy met redelike groot sekerheid die leiding van die Here kan herken.

Ons lees in Spr 20:27 Die gees van die mens is ‘n lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.

 In die Amplified Bible lees dit The spirit of man [that factor in human personality which proceeds immediately from God] is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. (Pro 20:27)

Dit beteken dat God ons deur ons gees sal verlig en lei. Te dikwels soek ons leiding op elke ander manier behalwe die manier waarop God gesê het dat dit gaan kom. Ons soek na leiding deur ons fisiese sintuie en eksterne gebeurtenisse, maar nêrens sê God dat Hy ons deur ons sintuie sal lei nie. Ons kyk ook dikwels na dinge vanuit ‘n intellektuele oogpunt en probeer daardeur besluite neem asof dit volgens die Here se leiding is.

Gees-ingesteld

God het gesê: “Die gees van die mens is ‘n lamp van die Here,” wat beteken dat Hy ons deur ons gees sal lei. Die mens is ‘n geestelike wese. Hy het ‘n siel, en hy leef in ‘n fisiese liggaam. Maar hy is ‘n gees omdat hy in die gelykenis van God gemaak is. Jesus het gesê dat God ‘n Gees is.

Wanneer die Bybel van die hart praat, praat dit van die gees, die innerlike mens of die verborge mens. Dit is die regte mens. Wanneer Paulus sê, “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel …” (2 Kor. 5:17), praat hy oor die innerlike mens, die regte mens. Jy het beslis nie ‘n nuwe natuurlike liggaam gekry toe jy wedergebore was nie, maar die ware jy het ‘n nuwe mens in Christus geword. Totdat ons meer gees-ingesteld word, sal ons nie maklik kan verstaan ​​wat God aan ons gees sê nie. Geestelike dinge sal onduidelik wees. Hoe meer gees-ingesteld ons word, hoe duideliker sal die leiding van die Here vir ons wees.

Die innerlike getuie

Elke mens het ‘n innerlike getuie wat aan jou wys as iets reg of verkeerd is. Dit word ook soms intuïsie of jou gewete of die ‘verborge mens van die hart’ genoem.  As ‘n wedergebore gelowige sy gees ontwikkel, word hierdie stem duideliker. Sy gees sal ‘n veilige gids word. Een ding wat die Christelike wêreld as ‘n geheel terughou, is dat ons meer sintuig-ingesteld is en minder gees-ingesteld. Ons het die liggaam en siel of intellek ontwikkel, maar ons het die gees van die mens byna onaangeraak gelaat.

Jou gees kan opgevoed word net soos jou gedagtes opgevoed kan word. Jou gees kan opgebou word in sterkte en opgelei net soos jou liggaam gebou en opgelei kan word. Natuurlik kan ‘n persoon wat nog nooit wedergebore is, nie die stem van sy gees volg nie. Sy gewete sal hom toelaat om omtrent enigiets te doen, solank hy homself kan regverdig. Wanneer jy die natuur en lewe van God in jou het, sal jou gewete jou nie egter nie toelaat om enigiets te doen nie. As jy ‘n wedergebore Christen is, leef die Heilige Gees in jou gees. Hy kommunikeer nie direk met jou gedagtes nie, want Hy is nie in jou gedagtes nie; Hy is in jou gees. Hy kommunikeer met jou deur jou gees.

Gebed is ‘n twee rigting straat

Iemand het gesê dat kommunikasie ‘n twee rigting straat is. Dieselfde is waar vir gebed. Ons is gewoond daaraan om ons versoeke na God te bring, maar nadat ons ‘Amen’ gesê het,  staan ons gewoonlik op en loop. Ons wag normaalweg nie om te hoor wat God terug wil sê nie. Daardeur mis ons merendeels God se leiding in ons lewens. Een van die geheime van effektiewe kommunikasie is kwaliteit aandag of fokus op die spreker, sodat ons kan seker maak ons ontvang die boodskap korrek. Die meeste van ons mis die merk jammerlik ver net hier in ons gebedslewe. Deur stil te word, te fokus op Christus en te wag om te hoor wat Hy sê, sal ons deur ons gees, Sy leiding kan ervaar. Hoe meer mens dit oefen, hoe makliker word dit. Om seker te maak dat jy reg verstaan en hoor, is daar ondersteunende maniere van bevestiging wat mens kan gebruik as hulpmiddel.

Ondersteunende bevestiging

Ondersteunende bevestiging is sekondêr van aard en moet nie die primêre rede wees oor hoekom jy die besluit neem nie. Die feit dat hulle die besluit wat jy alreeds in jou gees ervaar wat jy moet neem, ondersteun – sal die waarskynlikheid dat dit die Here se leiding is, baie verhoog. As dit alleen egter die primêre rede vir jou besluit is, is die risiko dat jy moontlik ‘n fout gaan maak, weer baie meer.

Vrede

Fil 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  (7)  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Jes 26:3  You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.

Een van die rigtingwysers oor die leiding van God, is vrede. Wanneer jy ‘n moeilike besluit moet neem, sal die besluit wat vir jou die meeste innerlike vrede bring, gewoonlik die regte een wees. As jou gewete jou pla of jy jou hart moet verhard, is dit gewoonlik ‘n aanduiding dat die Here waarskynlik nie daardie besluit goedkeur nie.

Skriftuurlike beginsels

In ons moderne tyd is daar baie uitvindsels en tegnologie wat nie in Bybelse tye daar was nie. Ons kan dus nie ‘n spesifieke beskrywende Skrif vir elke moontlike situasie verwag nie. Daar is nogtans voldoende Skrifte beskikbaar om die beginsels oor haas enige onderwerp duidelik te kan vasstel. Wanneer jy na God se leiding soek, sal dit altyd in ooreenstemming met die Skrif of die beginsels van die Skrif, wees. God sal jou bv. nooit lei om iemand te verkrag of te beroof of om egbreuk te pleeg nie.

Eensgesindheid

Soms is die versoeking groot om iets te doen of te koop sonder die toestemming of medewete van jou huweliksmaat/vennoot/werkgewer/ens.  Dit is grotendeels ‘n resep vir moeilikheid, want ‘n kenmerk of vrug van die Heilige Gees se leiding, sal eenheid of eensgesindheid wees. Wanneer iets agteraf gedoen of gekoop word, moet jy dit bevraagteken of God so iets sal goedkeur.

Tydsberekening

Die Here beheer die ganse heelal tot op die nano sekonde. Hy hoef nie krisisbestuur toe te pas om Sy wil uit te voer nie. Wanneer jy gedruk word om oorhaastig te besluit, is dit heel waarskynlik ‘n gevaarlig wat flikker, bv. ‘jy kan hierdie produk teen ‘n spesiale afslag kry, maar dan moet jy vandag nog teken.’ Die teendeel is ook waar – as jou yskas bv. al vir ‘n geruime tyd reeds ‘n snaakse geluid maak en jy skenk nie aandag daaraan nie – ondanks jou gewete wat jou al daaroor gewaarsku het  – dan kan jy nie die HERE of die duiwel kwalik neem as dit op ‘n ongeleë tyd breek nie.

Wysheid in die raad van baie

Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie; dit slaag wanneer daar baie raadgewers is.

(Spr 15:22)

Wys jou feitestel aan ‘n person/persone wat ‘n bewese sukses rekord het in die spesifieke gebied en hoor die advies wat hulle vir jou gee. Lê dit ook aan jou geestelike leiers voor om hulle opinie daaroor te kry.

Drome, profetiese woorde en tekens

‘n Droom oor jou problem of vraag; kan net soveel van die Here af wees as van jou onderbewussyn. Dit kan dalk ‘n bevestiging of ‘n waarskuwing wees, maar dit kan jou ook jou onderdrukte begeertes of bekommernisse simboliseer. Drome kan kragtige bevestigers wees van God se leiding soos bv.  Josef wat in ‘n droom gewaarsku was om te vlug. As dit egter jou enigste of primêre rigtingwyser is, kan dit jou net so maklik mislei. Dit is die beste om eers jou droom of drome te laat beoordeel deur jou geestelike leiers of ‘n kundige op die gebied voordat jy dit as ‘n indikator gebruik.

Profetiese woorde ter bevestiging van dit wat jy reeds weet of vermoed, is ‘n baie goeie indikator van God se leiding. Wanneer dit egter rigtinggewend is, m.a.w. dit vertel jou iets drasties wat jy nie geweet of vermoed het nie (soos dat jy jou werk moet bedank, moet verhuis, met iemand moet trou, jou geld moet weggee, ens.), dan raak dit primêr en moet dit baie strenger beoordeel word. Dit behoort bv. eerstens Skriftuurlik te wees, tweedens moet dit beslis nie die enigste aanduider wees nie en derdens behoort so ‘n rigtinggewende woord gewoonlik te kom van ‘n persoon wat deur die gemeente se leiers erken word as iemand wat met gesag in die amp van ‘n profeet beweeg – vs. bv. ‘n persoon wat slegs per geleentheid in die profetiese gawe bedien.

Baie mense vra dat die Here vir hulle ‘n teken moet gee as aanduiding van Sy leiding. Dit is nie op sigself verkeerd nie, maar dit is ‘n baie gevaarlike rigting om in te beweeg omdat die risiko vir misleiding so hoog is. Jy kan ‘n teken bv. maklik mis interpreteer, of dit filter deur die begeerte in jou hart, of ‘n menslike of geestelike teenstander kan ‘n soortgelyke teken manipuleer om jou te na te kom. Wanneer dit egter in samewerking met ander ondersteunende rigtingwysers gebruik word, kan dit beslis ‘n sterk indikator van God se spesifieke leiding wees. ‘n Goeie voorbeeld is in Gen 24 toe Abraham se hoof kneg ‘n vrou vir Abraham se seun Isak gaan soek het en hoe hy vir die Here ‘n teken gevra het om die regte vrou aan hom uit te wys.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.