Wanneer die Kerstyd nader, dan hoor ek al hoe meer gereeld hoedat gelowiges vra, ‘Moet Christene nog Kersfees vier?’ of ‘Hoe moet ‘n Christen Kersfees vier? Hierdie is kommerwekkende vrae vir baie opregte gelowiges. Trouens, baie gelowiges vier nie meer die Kerstyd nie en sommiges weier glad om dit te vier. Daar word ‘n aantal redes gegee, en hoewel ek met sommige van hul bekommernisse en sommige van die redes teen die viering van Kersfees saamstem, stem ek nie noodwendig saam met hul gevolgtrekkings nie.

Die Rom 14 beginsel

Voordat ek meer in diepte hierop ingaan, wil ek die Rom 14 beginsel eers aan u bekendstel. Die Rom 14 beginsel dek alle sake wat nie duidelik deur die Skrif toegelaat of verbied word nie (‘die kategorie van twyfelagtige dinge’). Ek glo dat aangesien die Skrif die viering van Kersfees nie duidelik uitsluit nie; die viering daarvan val onder die kategorie van twyfelagtige dinge wat deur die beginsels van Romeine 14 en 1 Korintiërs 8 en 9 gedek word. Samevattend leer hierdie gedeeltes ons die volgende beginsels:

 • Elke gelowige moet in sy of haar eie denke oortuig word (Rom. 14: 5).
 • Ons mag nie met minagting oordeel of na ander kyk wat nie tot dieselfde gevolgtrekking kom as ons nie (Rom. 14: 3, 4, 13).
 • Net soos daar niks fout mee is om begrawe of veras te word nie, so is daar in die tradisionele Kersfees niks fout met die boom, geskenke, kersliedere en versierings nie. Sulke dinge word wat mense hulle maak deur hul eie houding en oortuigings (Rom. 14: 22-23; 1 Kor. 8: 4-8; 10:19).

Die uiteindelike kwessie is ons houding, die redes en hoe ons besluit om die Kerstyd te vier.

Situasionele bewustheid

Toe die slang vir Eva versoek het in die Paradys, het hy nie vir God direk aangeval nie. Hy het twyfel gesaai. Sy woorde was, ‘Is dit so dat God gesê het…’ Daardie selfde taktiek word vandag nog gebruik. Ek wil graag die luisteraar of leser se oë open tot situasionele bewustheid van die groter prentjie. Dit is welbekend dat daar wêreldwyd ’n aanval op Christenskap is. Om ’n kultuur soos Christenskap uit te wis, is dit nodig om sy tradisies en simbole aan te val en uit te wis. Een van die metodes wat gevolg word, is om die tradisionele Christelike feeste soos Goeie Vrydag, Opstandingsdag, Hemelvaartdag, Pinksterdag en Kersfees te demoniseer sodat Christene moet ophou om dit te vier. Die feeste is nou kamstig skielik van heidense oorsprong (Ishtar – Easter en Kersfees kom glo van die viering van Saturnia af). Sodra die Christene ophou om dit te vier, raak dit maklik om die dag op regeringsvlak te herroep as ’n vakansiedag. Dink ’n bietjie: Goeie sukses is alreeds behaal met Hemelvaartdag (wat glad nie meer as ’n vakansiedag gevier word nie), Pinksterdag en toe Opstandingsdag, welke dag tans onder ’n ander naam gevier word. Die twee grotes wat oorbly is nog net Goeie Vrydag en Kersdag; en die aanval is tans sterk gemik teen Kersfees. Goeie Vrydag is te sterk om direk aangeval te word so die Paasnaweek word in sy geheel aangeval.

Christene het nodig om te verstaan dat wanneer hulle tradisionele simbole, soos die kruis en die duif (op pad om as simbole van haatspraak uitgekryt te word) en hulle tradisionele feeste, soos Paasfees en Kersfees nie meer gevier word nie, dat die kultuur daarna suksesvol binne so ’n kort tyd soos een geslag vernietig kan word.

Die aanslag teen Kersfees (wat kwansuis van heidense oorsprong is) en sy tradisies raak elke jaar al hoe feller. Ek blaas vandag die ramshoring. Wanneer ons tradisies en simbole eers vernietig is, is dit nie lank voor ons geloof vernietig is nie! Die ding oor Kersfees gaan nie oor Kersfees nie. Dit gaan daaroor (sommiges doen dit onbedoeld) om die Christen kultuur te vernietig!

Kersfees en Kersbome

Een argument teen die vier van Kersfees wat ek gehoor het, was van ’n bekende prediker. Hy het gesê dat Kersfees van heidense oorsprong is en dat Christus nie in Desember kon gebore wees nie. Hy het daarna ook ‘n paar gedeeltes in die Ou Testament gebruik om aan te toon hoe die Kersboom afgodediens en ‘n gruwel was. Eerstens het hy aangehaal uit

Jer 10:2-4  So sê die HERE: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie.  (3)  Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.  (4)  Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.

Dit het hy opgevolg met

Jes 44:14-15  Een gaan sederbome afkap, en hy neem ‘n steeneik of ‘n eikeboom en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het ‘n pynboom geplant, en die reën het dit grootgemaak.  (15)  Dan dien dit die mens as brandhout, en hy neem daarvan en maak hom warm; ook steek hy dit aan die brand en bak brood; ook maak hy daar ‘n god van en buig hom daarvoor neer; hy maak daar ‘n gesnede beeld van en kniel daarvoor neer.

En op sy punt te onderstreep het hy afgesluit met

Jer 3:13  Alleenlik, ken jou ongeregtigheid, dat jy teen die HERE jou God oortree het en jou weë gerig het na die vreemdes, onder elke groen boom; maar na my stem het julle nie geluister nie, spreek die HERE.

Dit lyk asof die belangrike punte vir hierdie prediker was “‘n boom uit die bos kap hulle omhulle versier dit met silwer en goud… hy plant ‘n pynboom (‘n denneboom), onder elke groen boom…, en buig hom daarvoor neer.” Sy argument was klaarblyklik dat mense met Kersfees ‘n immergroen boom uit die bos neem; dit versier met ornamente van silwer en goud, en dan voor dit neerval wanneer hulle hul geskenke onder die boom plaas. Sy gevolgtrekking was dat dit van heidense afkoms en afgodediens is.

Ek wil die leser of luisteraar op hierdie punt net eerbiediglik daaraan herinner dat Jesaja en Jeremia baie, baie jare voor Christus se geboorte gelewe het. Ten tye van die skrywe van hierdie Skrifte, kon daar nog nie Kersfees gewees het nie, want Jesus was toe nog nie gebore nie. Die betrokke Skrifte verwys dus nie na eksplisiet na kersbome nie. Tweedens is dit net verkeerd om ’n boom te versier as jy daarvoor neerbuig en dit aanbid. Ons aanbid nie kersbome nie, ons aanbid vir Chrisus. Die kersboom is maar net ’n kultuurspesifieke versiering. Derdens, as jy nie hou van ’n kersboom nie, los dit dan – dis jou goeie reg! Goeie genade, mense!

(Hierdie tipe verkondigers het dit baiekeer ook teen die vier van Paasfees, waar hulle sê dat dit afkomstig is van die aanbidding van die Egiptiese godin Ishtar (Easter = Ishtar). Wat hulle vergeet, as dit hulle argument net waar is as jy Engelsprekend is. Paasfees (Afrikaans) en Ishtar klink nie eers naastenby dieselfde nie en ook nie die Franse paques nie. Die feit dat hulle argument taalgebonde is, bewys op sigself die fout in hulle redenasie.)

Ek wil dit hier graag duidelik maak dat dit nie my intensie is om hierdie persoon, of andere wat sy oortuigings deel, te verkleineer of af te breek nie. Ek glo dat hulle goed bedoel maar ek sien ook dat die dinge wat hulle kwytraak, onbedoelde en baie ernstige gevolge vir Christenskap kan inhou. Ongelukkig hoor opregte mense dit; hulle dink dat dit ’n geleerde man is wat weet waarvan hy praat en hulle raak dan bekommerd. Dit was daarom vir my, op die eerste Sondag van Advent 2020, gepas om die seisoen te begin met hierdie vrae: “Is ons verkeerd om Kersfees te vier?” “Is dit afgodediens?” “Wat moet ons doen om Kersfees reg te vier?”

Dit is teen hierdie agtergrond wat ek vandag wil gesels. Hoe moet gelowiges op sulke vrae reageer en op die kritiek teen die viering van Kersfees en die Kerstyd? Is dit skriftuurlik verkeerd om Kersfees te vier? Is dit heidens?

Argumente teen die vier van Kersfees

Ek wil graag na sommige van die oppenerende argumente teen die vier van Kersfees wat ek al gehoor het, verwys omdat dit die kwelvrae by baie gelowiges is.

Kersfees is materialisties

Daar word gesê dat die ware betekenis van die seisoen verlore gegaan het omdat die geboorte van Christus gekommersialiseer en gesekulariseer is. Dit is meestal waar. Selfs die verhaal oor die geboorte van Christus word dikwels verdraai, bespot of verkeerd voorgestel. Die betekenis van Kersfees waarvan dit gesê word dat dit die ‘gees van gee’ is om ons daaraan te herinner dat die Seun van God gegee was om die kindjie van die wieg  te word, om die man van die kruis te word en om eendag op die aarde met die ’n kroon te heers, word egter vergeet, verwerp of geïgnoreer.

My siening

As ons hierdie argument as ‘n wettige rede gebruik om die hele viering van Christus se geboorte tydens die Kersfees weg te gooi, sal dit volg dat ons die hele Christelike leefstyl sal moet weggooi – selfs ons Bybels en ons vrouens of mans. Hoekom? Omdat Satan en die mens alles in die lewe verwring en verwoes – die Bybel, seks, die huwelik, die kerk, kos – alles. Noem maar een ​​ding wat Satan nie verwoes nie. Ons gooi dinge nie uit net omdat die wêreld dit misbruik of verdraai nie.

Dit staan nerens in die Bybel nie

Die argument is dat ons nie eksplisiet deur die Bybel gemagtig word om die geboorte van Christus te vier nie. Die Skrif sê wel dat ons sy dood met die vier van die nagmaal moet onthou, en ons vier sy opstanding deur op die eerste dag van die week bymekaar te kom (Let wel, ook deur tradisie), maar daar is geen presedent om sy geboorte te vier nie.

My siening

Ek glo dat hierdie argument is wat ons letterlik hiperliteralisme met die gebruik van die Skrif kan noem. So ‘n benadering mis die gees en bedoeling van die Bybel heeltemal. Hiperliteralisme (of letterisme) is ‘n intense beklemtoning van sekere besonderhede van die Bybel op so ‘n manier dat ‘n mens die gees en strekking van ‘n gedeelte heeltemal mis. Berge word gemaak van molshope en die waarheid word gemis.

Wel, waar staan daar bv. van kerkgeboue en Sondagskole in die Bybel? As ons hierdie argument konsekwent toepas, sal ons die gebruik van vele musiekinstrumente, koorboeke, kerkgeboue, kerkbanke, Sondagskool, Christelike skole en vele ander dinge moet staak. Verder kan daar geen spesiale dienste of seisoene wees om dinge te herdenk wat God gedoen het soos met danksegging of ‘n diens vir ‘n nuwe gebou nie.

Wat wel in die Bybel staan: Ek meen nie om disrespekvol teen sodanige hiperliteraliste te wees nie, maar die sogenaamde ‘korrektheid’ wat hulle raaksien is nie noodwendig dieselfde ‘korrektheid’ wat ander mense raaksien nie. Ek wil tog graag hier die mening uitspreek dat hierdie mense ’n sogenaamde ‘splinter’ in die oë van Christenskap raaksien maar nie die ‘balk’ in hulle eie oë nie. Hoekom sê ek so? Want byvoorbeeld:

Elke vrou en die vrou van elke man wat met my al geargumenteer het hieroor, het hangertjies, oorbelle of grimering gedra (sommige mans ook). Tog spreek die Bybel hom baie duidelik hieroor uit in die Ou Testament EN die Nuwe Testament op dieselfde trant as wat hierdie mense Kersfees wil afbreek:

Hos 2:12  So besoek Ek dan aan haar die dae van die Baäls toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het en haar met haar neusring en haar halssierade versier en haar minnaars agternageloop het; maar My het sy vergeet, spreek die HERE.

Jes 3:18-20  In dié dag sal die HERE wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies;  (19)  die oorversiersels en die armbande en die sluiers;  (20)  die hoofversiersels en die voetkettinkies en die pronkgordels en die reukflessies en die towermiddels;

1 Tim 2:9  So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoënheid, nie met vlegsels of goud of pêrels of kosbare klere nie

Tog was daar een of meer vlegsels, parfuum, oorbelletjies en hangertjies by almal gewees wat na my gekom het. Vir hulle was dit reg om dit wat eksplisiet aangespreek word, blatant te ignoreer en eerder ’n strydvraag te begin oor iets wat eintlik totaal onbenullig is.

Kersfees se oorsprong is heidens en Jesus was nie op 25 Des gebore nie

‘n Ander argument teen die viering van Kersfees, is dat baie van die tradisies wat in die viering van Kersfees gevind word, uit heidense kulture na die Christendom oorgedra is. Dit is glo op een of ander manier baie verkeerd. Dieselfde geld vir die argument dat Jesus nie op 25 Desember gebore was nie. Ek kry half die indruk dat hierdie persone ‘puriteine’ wil wees, amper soos die Fariseërs en Saduseërs van ouds. Die probleem is net dat hulle hulle siening wil afdwing op andere.

My siening

Die eerste antwoord wat by my opkom, is – ja, die argument het in ongeveer 1200 n.C. begin dat Kersfees sy oorsprong in heidense wortels het. Kersfees was egter toe alreeds, vir 1200 jaar al, op of die 25ste Desember of die 6de Januarie gevier.

Die blote feit dat sommige kerstradisies dalk ‘heidense wortels’ het, maak dit nie noodwendig verkeerd nie. Dink logies daaroor: Die Christenskap het vanaf Jerusalem versprei oor die wêreld heen. Die mense wat in ander lande bly, soos die mense in Noorweë of Duitsland, het toe hulle Christene geword het, tradisies wat deel van hulle unieke kultuur was, in hulle Christenskap opgeneem. Dit is normaal. Soos wat hulle weer oor die wêreld heen beweeg het, het hulle hulle Kerstradisies saamgeneem. Dit is ook normaal. Ek weet bv. dat baie Afrikaners wat na oorsee emigreer, steeds braai waar hulle kan. Dit is ook normaal. Dit is deel van hulle herkoms. As jy nie van sommige Kerstradisies hou nie, los dit dan. Moet dan nie ’n Kersboom of Kersvader in jou huis toelaat nie. Dis reg so. Moet egter nie jou besondere voorkeure of afkeure op ander medegelowiges afdwing nie. Anders as jy, hou hulle dalk daarvan.

Jesus was nie op 25 Des gebore nie: Dalk was Hy nie. Ons was nie daar nie en dis okay. Hoekom sê ek so? Kom ons neem die weeskind analogie: Jy word een oggend wakker van ’n geklop aan jou deur en daar vind jy ’n baba toegedraai voor die deur. Julle neem die kind aan maar is nie seker wanneer hy of sy gebore is nie. Nou kies julle ’n datum en vier daardie dag as die kind se geboortedag. Daar is niks mee fout nie, net soos daar niks mee fout is om Jesus se geboortedag op 25 Desember te vier nie, of om ’n skrikkeljaarbaba se verjaarsdag ’n dag vroeër of later te vier nie. Die Christene wat 2000 jaar voor jou gelewe het, het ongelukkig eerste die datum gekies en nie jy nie, so jammer! Om nou Kersfees te kanselleer net omdat dit nie op die datum is wat jy wil hê nie of omdat dit volgens jou nie histories heeltemal korrek sou wees nie, is egter kinderagtig en beuselagtig.

Wat min mense weet wel histories bewys kan word:

 • Die vier van Jesus se geboortedag op 25 Desember vir die Westerse kerke en 6 Januarie vir die Oosterse kerke gaan so vêr terug soos 165 n.C. alreeds (Hippolitus). Dit is lank voordat dit besmet kon word met ander tradisies.
 • Daarenteen het die verbintenis van Kersfees met heidense feeste eers 1200 jaar later, in die 12de eeu begin.
 • Sommige teoloë meen dat daar ’n goeie saak is om uit te maak dat Jesus se geboorte wel in die omgewing van 25 Desember kon wees en dat die datum dalk glad nie so ver verkeerd is as wat beweer word nie.

Jesus alleen red

Hierdie persone laat dit klink asof mense hel toe gaan of minstens in die een of ander moeilikheid gaan kom as mens nie maak soos hulle sê nie. Wel, ek het goeie nuus: Jesus red. Nie die hou van Kersfees nie en ook nie om dit nie te hou nie. Kersvader red nie en ook nie Kersbome nie en ook nie geskenke nie. Jesus red. Ons gaan hemel toe omdat ons op Hom vertrou vir ons redding en die feit dat ons Kersfees of Paasfees hou of nie hou nie gaan ons nie hel toe stuur nie of in die moeilikheid laat kom nie.

Wel, sê jy almiskie, maar dis nog steeds nie reg nie. Nè? Miskien nie vir jou nie, maar vir andere wel. Laat die son oor andere oor skyn! Kom ons vee iedergeval eers voor ons eie deure. Wat van 1 Kor. 11 wat sê dat vrouens hoedens (veral kerk toe) moet dra? Of maak daardie Skrif nie meer saak nie? Of hierdie een, in ons dae van unisex klere:

Deu 22:5  ‘n Vrou mag geen mansklere dra nie, en ‘n man mag geen vrouensklere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir die HERE jou God ‘n gruwel.

Ek doen opreg en uit my hart ’n oproep dat ons sal ophou om ons met beuselagtighede besig te hou en dan liewer daardie tyd en energie gebruik om uit te reik na ’n verlore wêreld om ons met die evangelie van Christus. Weet u dat hier, rondom ons, baie mense is wat die evangelie nog nooit gehoor het nie? Paulus het in hierdie verband baie goeie raad aan die jonge Timoteus gegee:

2 Tim 2:23  En die dwase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek

Dinge soos die kwessie oor Kersfees, is onnodige strydvrae wat twis verwek. Wys dit af.

Wat is my opsies as Christen oor Kersfees?

Ek is ietwat verwonderd oor die dinge wat ek hoor oor die vier van Kersfees, maar hier is vier opsies waaruit jy kan kies (net as jy wil) oor hoe om moontlik Kersfees te vier:

 • Opsie 1: As jy twyfel of jy Kersfees moet vier, moet jy liewer wegdoen met die vier van Kersfees: Rom 14:23  Maar hy wat twyfel as hy eet [Kersfees vier], is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.
 • Opsie 2: Sny sommige of al die tradisionele elemente uit, soos die kersboom, Kersvader, geskenke, ens., maar spandeer die seisoen om na te dink oor die geboorte van die Verlosser deur die Woord en die sing van kersliedere.
 • Opsie 3: Behou die tradisies van die seisoen – die boom, geskenke en versierings – maar skei dit van enige godsdienstige ondertoon. Gebruik hierdie deel van die seisoen bloot as ‘n familietradisie vir plesier en samesyn. Onthou steeds die geboorte van Christus deur die sing van liedere en lees die Kersverhaal saam met ander lede van die liggaam van Christus.
 • Opsie 4: Hou die tradisies van Kersfees en gebruik dit om die waarheid van Jesus Christus te illustreer. (1) Die boom spreek van die Here en die ewige lewe wat Hy gee; (2) Die geskenke spreek van God se liefde en geskenk aan ons van sy Seun en van ons liefde vir mekaar. Lê meer klem op gee as ontvang. (3) Die dennetakkie spreek van die gawe van God se regverdige vertakking, en die soen of drukkie op Kersdag staan ​​vir die versoening van die Seun met ons – ‘n uitdrukking van ons geloof in Christus as God se reddingsmiddel en versoening.

Slot

Kom ons besluit om die nuttelose strydvrae te los en saam hande te neem om as een Liggaam die evangelie van Christus uit te dra. As jy besluit om dit sonder Kersfees te doen, goed so en as jy besluit om dit met Kersfees te doen – ook goed so. Mag God jou en jou gesin seën in hierdie tyd. Totdat ons mekaar weer sien – Geseënde Kersfees!

3 thoughts on “Moet ons nog Kersfees vier?

 1. Amen Amen Amen. Ons gesin vier nog voluit Kersfees. Om die waarheid te sê, ons doen dit sommer dubbeld omdat al ons kinders nie altyd gelyk huis toe kom nie. Wanneer ‘n klompie daar is, vier ons kersfees, deel presente uit, behoorlike kersete met alles wat daarmee saamgaan en op Kersdag doen ons dit sommer weer as daar nog van ons gesin is. 😁 en dan nooi ons sommer ‘n neef of twee ook saam.

  Liked by 1 person

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.