Mat 7:24-27  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.  (25)  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.  (26)  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  (27)  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Tydens die hoogtepunt van die Covid 19 pandemie se nasionale grendelstaat, was een van die dinge wat my opgeval het, dat veral mense wat identifiseer as Christene, gekonfronteer was met die fondasies van wat hulle glo. Was die dinge wat hulle deur die jare heen as waar geglo het, regtig waar? Sommige se huise het alreeds geval en sommige se huise loop ernstig gevaar om te val. Dit was tyd om hulle geloof op die proef te stel. In die middel van die storm was die fundamentele vraag, ‘hoe kan ek weet dat Christenskap waar is?’

Dit het my ook opgeval dat mense wat beweer dat hulle wedergebore is, nie noodwendig goed onderrig is in die waarhede van die Bybel nie. George Barna hanteer in sy boek “What Americans believe”, ‘n statistiese ontleding van godsdienstige oortuigings wat gebaseer is op ‘n nasionale opname. Neem in ag dat hierdie statistieke alreeds ’n paar jaar oud is, wat dit eintlik net nog meer kommerwekkend maak.

Een van sy opnames was oor die stelling, “Die duiwel, of Satan, is nie ‘n lewende wese nie, maar is meer net ‘n simbool van die bose.” wat respondente ingesluit het wat gesê het dat hulle wedergebore is. Hulle kon kies uit die opsies, “Ek stem ten volle saam, ek stem ietwat saam, ek weet nie of ek stem glad nie saam met die stelling nie”.

Die ‘wedergeborenes’ het gereageer met 32 ​​persent wat ten volle saamgestem het, 11 persent het ietwat saamgestem en 5 persent het nie geweet nie. Uit die totale getal wat gereageer het, het 48 persent of byna die helfte dus saamgestem dat Satan slegs simbolies is of hulle het gesê hulle weet nie!

Moet dit dan verbasend wees dat Barna ‘n paar bladsye later baie insiggewende ander antwoorde sou ontvang? Sy volgende vraag was, “Christene, Jode, Moslems, Boeddhiste en ander bid almal tot dieselfde God, al gebruik hulle verskillende name vir daardie God.” Weereens is die respondente gevra om ten volle saam te stem, ietwat saam te stem, hulle weet nie of stem glad nie saam nie.

Op hierdie vraag het 30 persent van die ‘wedergeborenes’ ten volle saamgestem, 18 persent het ietwat saamgestem en 12 persent het nie geweet nie. Dit is ‘n totaal van 60 persent van wedergeborenes wat nie seker is of die God van die Moslems en Boeddhiste dieselfde God is as die God van die Christene nie.

Hoe kan ek self weet dat Christenskap waar is?

‘Hoe weet ek dat Christenskap waar is?’ Waarskynlik het elke Christen het homself al daardie vraag afgevra. ‘Ek glo dat God bestaan, ek glo dat Jesus opgestaan ​​het uit die dood, en ek het Sy lewensveranderende krag in my lewe ervaar, maar hoe weet ek dat dit regtigwaar is? ‘ Die probleem word veral beklemtoon as ons te make het met iemand wat óf nie in God óf Jesus glo nie, óf iemand van ’n ander wêreldgodsdiens. Hulle kan van ons eis om te verduidelik hoe ons weet dat die Christenskap waar en om dit aan hulle te bewys. Wat moet ons sê? Hoe weet ek dit? Om hierdie vraag reg te antwoord is dit dalk nuttig om eers self te weet of Christenskap waar is voordat jy dit aan ander probeer verduidelik (Ek het die uiteensetting van die bekende Christen filosoof en teoloog William Lane Craig besonder nuttig gevind in hierdie verband).

Die rol van die Heilige Gees

Die Heilige Gees speel ’n integrale rol by beide gelowiges en ongelowiges om hulle te oortuig van sonde en om aan gelowiges die oortuiging van die egtheid van hulle geloof te gee. Met die eerste opslag lyk dit miskien na sirkelredenasie vir my om my te beroep op die Bybel met betrekking tot die getuienis van die Heilige Gees, asof om te sê dat ons in die getuienis van die Gees glo omdat die Skrif sê daar is so ‘n getuie. In soverre dit ’n bespreking is onder Christene, is dit egter heeltemal van pas om uit te lê wat die Skrif leer.

By die gelowige

Wanneer iemand wedergebore word, woon die Heilige Gees in hom:

Gal 3:26  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

 Gal 4:6  En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

Die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy ’n kind van God is:

Rom 8:16  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is

Dit is ook Hy wat ‘n geestelik dooie persoon lewend maak en bewus maak van sy verlore toestand en hom dan red en seël. Die krag van Christus se dood, begrafnis en opstanding het die gelowige in ‘n regte posisie voor God geplaas. Dit skakel egter nie die ou natuur en ons neiging tot sonde uit nie, daarom oortuig Hy ons van sonde.

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Paulus gebruik die term ‘pleroforia’  om aan te dui dat die gelowige kennis van die waarheid van sy Christenskap kan hê as gevolg van die werk van die Heilige Gees. ‘Pleroforia’ beteken ‘volkome vertroue of volle versekering’ (Kol. 2: 2; 1 Thess. 1: 5; vgl. Rom. 4:21; 14: 5; Kol. 4:12). Soms word dit ‘geloofsekerheid’ genoem; en dit behels sekere waarhede van die Christendom, soos “God vergewe my sonde,” “Christus het my met God versoen,” ens. sodat, deur die volle versekering van ons verlossing te hê, ons ook die versekering het van die waarheid van ons Christenskap.

By die ongelowige

Wat dan van die ongelowige? Omdat die Heilige Gees nie in hom woon nie, beteken dit dat hy slegs moet vertrou op argumente en bewyse om hom te oortuig dat die Christendom waar is? Die goeie nuus is juis dat God die ander bediening van die Heilige Gees in besonder gerig het op ongelowiges se behoeftes. Jesus beskryf hierdie bediening in Johannes 16: 7–11

Joh. 16:7-11  Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;  (8)  en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:  (9)  van sonde, omdat hulle in My nie glo nie;  (10)  en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie;  (11)  en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.

Hier is die bediening van die Heilige Gees drievoudig: hy oortuig die ongelowige van sy eie sonde, van God se geregtigheid en van sy veroordeling voor God. Daar kan dus gesê word dat dat hy waarhede ken soos “God bestaan”, “Ek is skuldig voor God, ”ens. Dit is ook soos dit moet wees, want as dit nie die werk van die Heilige Gees was nie, sou geen mens ooit ‘n Christen kon word nie. Die Bybel leer ons dat die natuurlike mens, wanneer hy aan homself oorgelaat word, God nie eers soek nie:

Rom 3:10-18  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.  (11)  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.  (12)  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.  (13)  Hulle keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe.  (14)  Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.  (15)  Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.  (16)  Verwoesting en ellende is in hulle paaie,  (17)  en die weg van vrede ken hulle nie.  (18)  Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.

Die ongelowig ontvang nie die gawes van die Gees nie, want hulle is dwaasheid vir hom, en hy kan hulle nie begryp nie, omdat geestelik onderskei  word (1 Kor. 2:14). Die ongelowige is ook vyandig teenoor God:

Rom 8:7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Die natuurlike mens, aan homself oorgelaat,  sou nooit na God toe kom nie. Die feit dat mense egter na God soek en gewillig is om te glo in Christus is ‘n bewys dat die Heilige Gees aan die werk is en mense na Christus toe aantrek.

As iemand dis weier om na Christus te kom, sal dit nooit net a.g.v. gebrek aan bewyse of as gevolg van intellektuele probleme wees nie. Hy weier om te kom omdat hy gewilliglik die roep van God se Gees in sy hart verwerp. Niemand kan uiteindelik ‘n Christen word as gevolg van ‘n gebrek aan argumente nie; hy versuim om ‘n Christen te word omdat hy eerder van duisternis hou as van lig en daarom niks met God te doen wil hê nie. Elkeen wat reageer op die roep van God se Gees met ‘n oop gemoed en ‘n oop hart kan egter met sekerheid weet dat Christenskap waar is, omdat God se Gees hom sal oortuig dat dit so is.

Die rol van argumente en bewyse

Wat is dan die rol van argument en bewyse om ons te oortuig dat ons Christenskap waar is? Omdat die Heilige Gees ons oortuig van sonde en niemand na Christus aangetrek kan word sonder Hom nie, is die enigste rol wat oorbly vir argument en bewyse om te speel, ‘n ondersteunende rol. Ek hou van Martin Luther se onderskeiding tussen wat hy noem die magistrale en ministeriële gebruike van die argumente en bewyse.

Die magistrale gebruik van argumente is wanneer argumente bo die evangelie soos ‘n landdros staan en dit beoordeel op grond van harde argumente en getuienis. Die ministeriële gebruik van argumente daarenteen, is wanneer argumente aan die evangelie onderwerp is en dit dien. Dit is hoekom dit byna nooit werk om iemand in Christenskap in te probeer argumenteer nie. Hulle argumenteer doodeenvoudig dat jy die Bybel wil gebruik as gesag vir wat jy sê, terwyl hulle glad nie die gesag van die Bybel aanvaar nie.

In die lig van die Heilige Gees se rol om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel; is slegs die ministeriële gebruik van argumente legitiem. Argumente en redenasies is hulpmiddels om ons geloof beter te verstaan en te verdedig. Soos die teoloog Anselm dit gestel het, is ons geloof ‘n geloof wat sin moet uitmaak.

‘n Persoon wat weet dat die Christendom waar is op grond van die getuienis van die Heilige Gees, kan ook goeie apologetiese argumente hê wat dit versterk of ondersteun; maar dit sal nooit dien as die basis van sy geloof nie. Dit is te meer omdat, in die woorde van die filosoof Peter Kreept, slegs in ‘n wêreld waar geloof moeilik is, geloof kan bestaan. ’n Mens glo bv. nie dat twee plus twee gelyk is aan vier of in die middagson nie. Dit is sonder twyfel so en jy het nie per se geloof daarvoor nodig nie. Die Skrif beskryf God egter as ‘n verborge, onsigbare God en ’n mens moet moeite doen om Hom te vind; daarom kan die magistrale gebruik van argumente en bewyse alleen mense nie na God lei nie.

’n Dosent het een keer aan ’n teologie student gevra hoe hy kan weet dat Christenskap waar is. Die antwoord was, ‘Ek weet regtig nie.’ Beteken dit dat die student sy Christenskap moes prysgee totdat hy rasioneel oortuig kon word? Natuurlik nie! Hy het geweet dat sy Christenskap waar is omdat hy Jesus geken het, ongeag enige rasionele argumente. Die feit is dat ons die waarheid kan ken of ons rasionele argumente het of nie. As die rol van argumente en bewyse voorrang geneem het bo geloof, dan sou iemand aan wie slegte argumente gegee was vir die Christenskap, ‘n regverdige verskoning gehad het om nie in God te glo nie. Die Bybel sê egter dat alle mense gesondig het en sonder verskoning staan. Selfs diegene wat geen goeie rede kry om te glo nie en baie goeie redes het om nie te glo nie, het geen verskoning nie, omdat die uiteindelike rede hoekom hulle nie glo nie is dat hulle God se Heilige Gees doelbewus verwerp het.

Slot

George Barna se statistieke in sy boek het 25 jaar gelede reeds al ’n pandemie vir die Christen geloof voorspel. Vandag word Christenskap wêreldwyd aangeval en veroordeel. Die vervolging van Christene is besig om ’n hoogtepunt te bereik. Ook in ons land is dit besig om toe te neem. Ek glo dat die tyd aangebreek het dat ons terugkeer na ons Eerste Liefde en weer die fondasies van ons geloof ondersoek. Kan ’n mens rasioneel glo? Hoe kan ek weet dat my Christenskap waar is? Hoe kan ek weet of die Bybel betroubaar is? So onlangs as 50 jaar gelede was die saambly van ongetroude pare ’n ondenkbare sosiale sonde. Vandag word dit amper nie eers meer bevraagteken nie. Vraagstukke wat vandag byna ondenkbare sondes is, mag dalk binnekort deur druk van die wêreld na grys areas verander waar alle waarheid subjektief is. Hierdie vrae is daarom vrae waarop ons die antwoorde moet ken en verstaan as ons staande wil bly in ’n wêreld wat besig is om die lyne al sterker te trek tussen God en mens.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.