Ons teksvers vir vandag is uit

Mat 16:19  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Ons praat vandag oor sleutels wat ons kan help om die Koninkryk van God te laat kom. ‘n Sleutel is ‘n instrument om ‘n deur oop te maak. Hy wat dit besit, beheer die regeer tot toegang en is verantwoordelik vir die algemene veiligheid van ‘n huis, daarom word ‘n sleutel in die Bybel gebruik as ‘n embleem van mag en gesag. Om die sleuteldraer se gesag te bevestig aan andere, was die sleutel soms aan ’n band op die skouer gedra en vertoon. In Jesaja 22:22 lees ons

Jes 22:22  En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie.

In beide die Ou en Nuwe Testamente simboliseer sleutels mag en gesag. Die aard van daardie mag en gesag wissel afhangende van die konteks. Jesus sê  dat Hy die sleutels van die koninkryk vir ons gee.

In Lukas 11:52 sê  Jesus dat die wetgeleerdes ‘die sleutel van kennis’ weggeneem het. Met ander woorde, deur hul skynheiligheid het hulle nie net daarin geslaag om die koninkryk van God in te gaan nie, maar het hulle ook verhoed dat ander binnegaan. Terwyl die fokus in hierdie Skrifgedeelte op Petrus is, lees ons in Matteus 18:18 dat dieselfde gesag aan die kerk van Christus gegee is:

Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

As dit kom by die gesag en die mag van die sleutels van die koninkryk, is dit egter nie iets wat net in Petrus as individu of selfs in die kerk as instelling rus nie. Dit is omdat die finale gesag in die evangelie self berus. In Galasiërs 1: 6–9 beklemtoon Paulus dat as iemand – selfs al is hy ‘n engel uit die hemel – ‘n ander evangelie verkondig as die wat hy verkondig het, hulle onder God se ewige vloek is. As sodanig kan almal wat die evangelie getrou verkondig en onderrig dit onder die gesag van Jesus Christus uitoefen en het hulle derhalwe die reg om die sleutels van die Koninkryk van God te gebruik. Dit sluit my en jou in!

Die sleutel van die Woord van God

’n Belangrike sleutel tot die Koninkryk van God is die Bybel – die Woord van God. Dit is die standaard vir elke gelowige en gee aan ons geloof ’n vaste fondasie, waarsonder ons nie sou kon glo nie. Die sleutel bestaan uit twee dele:

Logos

Die Logos Woord is die geskrewe Woord van God – die Bybel soos wat ons hom ken, die fisiese boek wat jy met jou hande kan vashou. Dit is die boek van God se waarheid; en daardie waarheid moet noodwendig “onfeilbare waarheid” wees. Indien dit nie onfeilbare waarheid is nie, kan dit nie vertrou word nie en het ons geloof nie ’n vaste fondasie nie. Aangesien dit oor duisende jare heen ten volle betroubaar gevind is oor die waarheid daarvan, moet dit noodwendig ook ten volle betroubaar wees rakende die feite wat dit bevat. Omdat dit altwee is, vorm die Bybel ons goddelike outoriteit in alle dinge wat op die lewe en godsvrug betrekking het. As sodanig is die Bybel op sigself ’n belangrike sleutel tot die Koninkryk van God.

Rema

Die tweede gedeelte van die sleutel van die Woord van God, is wat ek graag die ‘rema woord’ van God noem. Ek noem dit so weens die Skrif in Ef. 6:17

En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die Woord van God…
(Ef 6:17 AOV)

Die grieks vir ‘Woord’ wat hier gebruik word, is die woord ‘rema’. ‘n Rema is ‘n ‘geopenbaarde woord’. Dit is ‘n woord met ‘n besonderse betekenis vir jou. Wanneer die ‘logos’ woord – die fisiese woorde van jou gedrukte Bybel – in jou hart saad skiet en groei sodat dit jou lewe beïvloed, dan word dit meer as net ‘n logos, dit word ’n rema. Dit is ‘n persoonlike openbaring, deur die Heilige Gees van God, van sekere Skrifgedeeltes wat spesifiek op jou situasie van toepassing is. Dit gee rigting aan en bring sekerheid waar daar onsekerheid is. Dit openbaar dinge aan jou wat voorheen vir jou verborge was. Ons lees in Ps 119:105 ‘n baie mooi beskrywing hiervan:

U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. (Ps 119:105 AOV)

Dit verwys nie slegs na die Logos (fisiese voorskrifte en raad)  van die Bybel nie, maar ook na die Rema (openbaring met persoonlike betekenis) woord wat jy van die Heilige Gees ontvang.

Die sleutel van die Bloed van Jesus

Die tweede sleutel waarna ons vandag kyk, is die Sleutel van die Bloed van Jesus. Geen geskenk wat God ons gegee het, is belangriker as die bloed van Jesus Christus nie. Tog besef baie Christene nie die krag van die bloed nie. Wat erger is, is dat baie kerke – selfs hele denominasies – ophou preek en sing het oor die bloed en die krag daarvan. Die Bloed van Jesus is nietemin ’n belangrike sleutel tot die Koninkryk van God. Dit is so belangrik dat dit genoem word as een van die twee maniere waarop satan oorwin gaan word:

Open 12:11 “En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis…”

Daar is krag in die Bloed

Die Bybel vertel van baie kragtige dinge wat die bloed van Jesus doen wanneer dit aangewend word.

 • Dit Vergewe jou sondes. “En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. (Heb 9:22).”
 • Dit gee jou lewe. “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. (Joh 6:53)”
 • Dit bring jou naby aan God. “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. (Ef 2:13).”
 • Die Bloed reinig jou gewete. “hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.(Heb 9:14)” en  “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. (1 Joh. 1: 7)”
 • Die Bloed genees jou. “…deur wie se wonde julle genees is.(1 Pet 2:24)”

Die Bloed is belangrik

Bloed is vir God so belangrik dat dit ongeveer 700 keer in die Bybel genoem word. Dawid het verwys na die “onverganklike” bloed. Petrus het gepraat van die “kosbare” bloed, en Johannes het geskryf oor die “oorkomende” krag van die bloed.

In Levitikus 17:11 word aan ons gesê dat ‘die lewe van die vlees in die bloed is.’ Dit is waar op geestelike sowel as fisieke gebied. Jou natuurlike bloed lewer suurstof en voedingstowwe aan elke sel in jou liggaam. As die bloedtoevoer van ’n deel van jou liggaam afgesny sou word, sou daardie deel begin doodgaan. Geestelik gesproke, is enige deel van jou lewe wat van die bloed van Jesus afgesny is, ook dood of sterwend.

Jou bloed verwyder ook afvalstowwe en gifstowwe uit jou selle. Geestelik, sonder die bloed van Jesus, sou jou lewe gevul wees met vuilheid net soos dit was met die Fariseërs in Matteus 23:27.  God het jou liggaam ook toegerus met witbloedselle wat siekte kan beveg. Sodra bakterieë of virusse probeer inkom, begin jou witbloedselle die indringers vernietig. As jou natuurlike bloed gesond is, word jy teen siektes beskerm; net so as jy geestelik gesond is, kan die duiwel ook niks teen jou inbring nie, omdat hy nie die bloed van Jesus kan oorkom nie. Daar is waarlik lewe in die Bloed!

Die sleutel van die woord van ons getuienis

Die derde sleutel is die woorde van ons getuienis. Ek wil julle vinnig iets vertel van Jesus se Opstanding.  Op die dag van Jesus se opstanding het die dissipels verskrik in hul skuilplek weggekruip. Die tempel soldate kon hulle enige oomblik gevange kom neem.  Skielik het Jesus in hulle midde verskyn. Hy het nie geklop nie. Hy het nie die deur oopgemaak nie. Hy het eenvoudig net… verskyn. Toe het Hy gesê: ‘Vrede vir julle!’ Die dissipels het Hom egter nie herken nie. Hy het soos Jesus gelyk ja; en gepraat soos Jesus, maar hoe … hoe kon dit Hy wees? Om die dissipels te oortuig dat Hy inderdaad die opgestane Christus was, het Jesus ‘n eenvoudige gebaar gemaak. Hy het sy hande uitgesteek en sy littekens vir hulle gewys. Toe glo hulle.

Net soos wat daar krag is in Jesus se littekens en soos wat daar krag is in Sy verhaal, is daar krag in jou littekens en is daar is krag in jou verhaal. As jy nie skaam is om jou verhaal te vertel oor wat Jesus in jou lewe gedoen het nie, sal mense Hom in jou sien. Ek praat nie van daardie ‘sugar coated’ stories van ‘Ek was verlore en nou is ek gevind nie.’ Ek praat van jou storie, jou regte verhaal.

 • Die aborsie wat Sy genade jou vergewe het.
 • Die buite huwelikse verhouding wat Sy genade vergewe het.
 • Die seksuele losbandigheid wat Sy genade vergewe het.
 • Daardie gebroke hart wat genade herstel het.
 • Daardie gebroke huwelik wat genade herstel het en
 • Die verslawing waarvan jy deur Sy genade vrygekom het.

Moenie skaam wees vir jou littekens nie. Satan wil hê dat jy skaam moet wees. Hy wil hê jy moet dit wegsteek. As jy egter van ’n verslawing soos porn of drank of tik of rook vrygekom het, is dit groot! Dit is huge! Moenie stilbly daaroor nie! Hier is ‘n waarheid wat Satan sal laat bewe: ‘En hulle het hom [Satan] oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis‘ (Op 12:11)!

Satan word verslaan elke keer as ‘n wedergeborene sy of haar verhaal getuienis deel. Moenie skaam wees oor die littekens wat die lewe jou toegedien het nie. Toe die dissipels Jesus se littekens sien, toe glo hulle. Wys jou littekens en vertel jou storie – dit sal andere ook laat glo.

Slot

In die Bybelse tye, wanneer iemand die koning se hulp of raad wou vra, was dit die taak van die dienskneg met die sleutels om die deur na die koning se raadsaal oop te maak en hom te help om die koning te bereik. Elke kind van God het ‘n soortgelyke verantwoordelikheid om diegene te help wat na God roep om na hulle Koning, Jesus Christus, te kom. Sonder die sleutel van die Logos Woord van God, het ons nie kennis van die evangelie nie en kan ons nie die deur na die Koninkryk van God oopsluit nie. Sonder die Rema Woord van God, sal ons net die woorde van die Bybel herhaal soos ’n resitasie, maar daar sal nie lewe in wees nie. Die Bloed van Jesus sluit die Koninkryk van God oop deurdat die verlore siel met God gerekonsilieer kan word en deur die Bloed en die woorde van ons getuienis, oorwin ons die wêreld.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.