Oorsig

Ons lees van ’n snaakse steen of rots in Sag 3:9 “Ek sit voor Jesua ‘n klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar sewe oë. Ek gaan nou ‘n graveersel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en Ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem.” (1983 vert)

Later, in Openb. 5:6, sien ons dat die sewe oë, die sewe Geeste van God is. Wie of wat is die sewe Geeste van God? Daar is seker nie ’n dominee of pastoor vir wie hierdie vraag nie al gevra is nie. Die sewe Geeste van God is nie dieselfde as wanneer ons sê dat die Godheid uit drie Persone bestaan ​​nie. Die Drie-eenheid is heeltemal ‘n ander verskynsel. Elke lid van die Godheid — Vader, Seun en Heilige Gees – is ‘n eiesoortige persoonlikheid met unieke eienskappe. Die sewe Geeste van God verwys na sewe onafhanklike manifestasies van die Heilige Gees. Dit is een Persoon (die Heilige Gees) en sewe maniere waarop Hy Homself manifesteer en waardeur Hy werk. Die Amplified Bible verduidelik dit mooi as ‘die sewevoudige Heilige Gees’:

Rev 1:4  John to the seven assemblies (churches) that are in Asia: May grace (God’s unmerited favor) be granted to you and spiritual peace (the peace of Christ’s kingdom) from Him Who is and Who was and Who is to come, and from the seven Spirits [the sevenfold Holy Spirit] before His throne

Hier word nie verwys na sewe aparte persone nie, maar na sewe verskillende manifestasies van die Heilige Gees. Is daar dan enige verwysings na die identifikasie van die sewe Geeste van God? Baie Skrifgeleerdes glo dat hulle geïdentifiseer word in

Jes 11:2  en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.

Ons kyk vandag na die Gees van Raad en die Gees van Sterkte:

Die Gees van Raad

Die Hebreeus vir die ‘Gees van Raad’ is ‘Ruach Etsah’. Die Netbible vertaal dit as ‘a spirit that provides the ability to execute plans’. Dit is vir my ’n mooi beskrywing wat inpas by ’n ander betekenis van die Hebreeusw ‘Ruach Etsah’ waarby ek vandag wil inval: ’n Meesterlike Strateeg. Die profeet Jesaja beskryf Jesus as ’n ‘Meesterlike Strateeg’ in

Jes 9:5  “Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—”

In heelwat Engelse vertalings (v 6 in Engels) is daar nie ’n komma tussen ‘Wonderbaar’ en ‘Raadsman’ nie – net soos daar nie ’n komma tussen ‘Sterke God’ en ‘Ewige Vader’ in die woorde daarna verskyn nie. Ek is geneig om hiermee saam te stem; want dan kry ons ook hier die indruk van ‘Meesterlike Strateeg’ by die beskrywing van Jesus se Name.

Koning Dawid verwys na die werking van hierdie Gees in sy lewe in

Psa 16:7  Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.

Psa 16:7  I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.

Dawid verwys hier na sy ‘innerlike mens’ wat raad by die Here ontvang, selfs in die nag deur sy drome.

Daar is heelwat verwysings in die Bybel waar die Gees van God as ’n Meesterlike Strateeg opgetree het en die volk Israel sodoende gered het. Een van my gunsteling verhale, omdat dit my as ’n jong seun reeds opgeval het watter meesterlike strateeg God eintlik is, is die verhaal van Josua wat die Israeliete gered het uit die hande van die Moabiete. Jy kan die hele verhaal lees in Rigters 7, maar ek wil net gou die einde daarvan aanhaal:

Rigters 7:16-21  En hy het die drie honderd man verdeel in drie dele en aan hulle almal ramshorings en leë kruike, met fakkels binne-in die kruike, in die hand gegee  (17)  en aan hulle gesê: Kyk na my en maak net so; en kyk, as ek by die buitenste lyn van die laer kom, dan moet julle maak net soos ek maak.  (18)  En as ek en almal wat by my is, op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laer, en julle moet sê: Vir die HERE en vir Gídeon!  (19)  Toe kom Gídeon en die honderd man wat by hom was, by die buitenste lyn van die laer, met die begin van die middelste nagwaak toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshorings en slaan die kruike stukkend wat hulle in hul hand gehad het.  (20)  Toe blaas die drie dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep: Die swaard van die HERE en van Gídeon!  (21)  En hulle het bly staan elkeen op sy plek, rondom die laer. Daarop hardloop die hele laer, en hulle skreeu en vlug.

Die hele strategie hier rondom was vir my uitstekend. Die mens is van nature bang vir donker en bygeloof het baie bygedra daartoe dat selfs soldate skrikkerig was vir die donkerte. Verbeel jouself; dit is in die middel van die nag, dit is stikdonker – en skielik is daar hierdie fakkels en ramshorings wat blaas – ’n nagtelike aanval! Oorval van vrees en bewend van angs het die Midianiete hulle dapperheid net daar vergeet en gehardloop vir hulle lewens – reg binne die swaarde van die wagtende Israeliete in.

Weet julle wat is die mooi van hierdie storie vir my? Dit staan in

Rigt 7:1  Daarna het Jerúbbaäl, dit is Gídeon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaargemaak, en hulle het laer opgeslaan by die fontein Harod, terwyl die laer van die Midianiete ten noorde van hom was, van die heuwel More af in die dal.

Die Hebreeuse woord vir ‘fontein Harod’ is ‘En Charod’ en dit beteken: die fontein van vrees en bewing!

Die Here is nie bang vir enigiemand nie! Hy het voor die tyd reeds Sy mense laat kamp by die fontein van vrees en bewing en daardeur het die Gees van Raad, Sy raad toe reeds bekend gemaak.

Nog ’n mooi verhaal van die Meesterlike Strateeg is waar die Israeliete letterlik vasgekeer was tussen ‘die duiwel en die diep blou see’; toe die Egiptiese weermag hulle van agter af vasgekeer het by die Dooie See. Die Gees van Raad het aan Moses verduidelik wat hy moes doen; en in in ’n absoluut meesterlike stap het die Gees van Raad, die Egiptiese weermag met een hou uitgewis.

Ook in die Nuwe Testament lees ons hoedat die Gees van Raad saam met die Apostels gewerk het:

Hand 16:6-8  En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.  (7)  En toe hulle by Mísië kom, het hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.  (8)  So het hulle dan Mísië verbygegaan en na Troas afgekom.

Vandag, wanneer ons op die geskiedenis terugkyk, is dit opvallend hoedat die Gees van Raad die apostels en vir Paulus gelei het om die evangelie te verkondig in stede en plekke soos belangrike handelsroetes, kruispaaie en hoofstede waarvandaan die evangelie vinnig versprei kon word na die res van die destydse bekende wêreld.

Die Gees van Raad is beslis Een om te vra om in jou lewe en deur jou te werk, want dit is die geheim van

Spr 16:3  Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.

Dit is wanneer jy vra na die Gees van Raad vir advies, dat jy die strategie sal ontvang wat jy nodig het vir sukses.

Die Gees van Sterkte

Die Gees van Sterkte is die vyfde van die sewe Geeste van God wat in Jesaja 11:2 gelys word. Daar was een spesifieke man in die Ou Testament wat gereeld in die Gees van Sterkte geopereer het. Hy was ‘n rigter in Israel en sy naam was Simson. Simson het nie die Gees van wysheid gehad soos wat Moses of Josua gehad het nie, anders sou hy nie van die stomme dinge gedoen het wat hy gedoen het nie. Maar hy het die Gees van Sterkte gehad. Daar is heelwat verhale oor die verstommende dinge wat hy kon doen, soos dat hy ’n stad se hekke uitgeruk en tot bo-op ’n heuwel daar naby gedra het. Op die laaste dag van sy lewe het hy die paviljoen van die Filistyne inmekaar laat stort met sy bonatuurlike krag. Dan is daar natuurlik die geval in Rigters 15 waar Simson hom vererg het en ’n 1000 man met ’n donkie se kakebeen doodgeslaan het.

Een verhaal wat my egter altyd bybly is die verhaal van Simson en die leeu, waarvan ons lees in Rigt. 14:5-6. ‘n Jong leeu het vir Simson aangeval terwyl hy en sy ouers deur die wingerde van Timna geloop het. Om die groot gevaar waarin Simson was te waardeer, moet jy verstaan dat dit ‘n jong leeu was. Dit was nie ‘n welpie of ‘n ou, verswakte leeu wat gereed was om te sterf nie, maar ‘n jong, sterk leeu. Toe Simson die leeu sien, het hy nie in ’n dun stemmetjie geskreeu: “Pappa, help!” nie. Hy het ook nie gewonder waar die naaste boom was nie, want op daardie oomblik het die Gees van die Sterkte kragtig oor hom gekom, en hy het die leeu vasgegryp en verskeur asof dit ’n lam was. Tarzan het nog ’n mes gehad om hom te help, maar Simson het dit met sy blote hande gedoen. Toe hy klaar was, het hy ook nie vir almal vertel, ‘Raai wat ek nou net gedoen het!’ nie. Hy het aangegaan asof hy net ’n vlieg doodgeklap het.

Daar is nog ander verhale van die Gees van Sterkte ook, soos die verhale van Dawid se dapper helde.

2Sa 23:8-23  Dit is die name van die helde wat Dawid gehad het: Joseb-Bassebet, ‘n Tagkemoniet, die hoof van die adjudante; hy was Adino, die Esniet, teen agt honderd wat op een keer gesneuwel het.  (9)  En ná hom was Eleásar, die seun van Dodo, die Ahohiet, onder die drie helde by Dawid; toe hulle die Filistyne uitgedaag het wat daar bymekaar was om te veg, en die manne van Israel weggetrek het,  (10)  het hy opgestaan en onder die Filistyne geslaan totdat sy hand moeg geword en sy hand aan die swaard gekleef het, sodat die HERE daardie dag ‘n groot oorwinning bewerk het. En die manskappe het teruggekom agter hom aan net om te buit.  (11)  En ná hom was Samma, die seun van Age, die Harariet. Toe die Filistyne by Legi bymekaarkom, waar ‘n stuk land was vol lensies en die volk vir die Filistyne gevlug het,  (12)  het hy hom opgestel in die middel van die stuk land en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die HERE ‘n groot oorwinning bewerk het.  (13)  En drie van die dertig hoofde het afgetrek en teen die oestyd by Dawid by die spelonk van Adúllam aangekom, terwyl ‘n hoop Filistyne in die laer staan in die dal Refáim.  (14)  En Dawid was toe in die bergvesting; en ‘n besetting van die Filistyne was toe in Betlehem.  (15)  En Dawid het ‘n begeerte voel opkom en gesê: Wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Betlehem wat by die poort is?  (16)  Toe het die drie helde deur die laer van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Betlehem wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring; maar hy wou dit nie drink nie, en het dit tot eer van die HERE uitgegiet  (17)  en gesê: Dit is ver van my, HERE, dat ek dit sou doen! Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het? En hy wou dit nie drink nie. Dit het die drie helde gedoen.  (18)  En Abísai, die broer van Joab, die seun van Serúja, hy was hoof van die drie, en hy het sy spies geswaai oor drie honderd wat gesneuwel het, en het ‘n naam gehad onder die drie.  (19)  Was hy onder die drie nie geëer nie? sodat hy hulle owerste geword het, maar tot by die eerste drie het hy nie gekom nie.  (20)  Verder Benája, die seun van Jójada, ‘n sterk man, groot van daad, uit Kábseël; hy het die twee groot helde van Moab verslaan; en hy het afgegaan en ‘n leeu binne-in ‘n kuil doodgeslaan op ‘n sneeudag.  (21)  Hy het ook ‘n Egiptenaar verslaan, ‘n mooi man; en in die hand van die Egiptenaar was ‘n spies; maar hy het na hom afgegaan met ‘n stok en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgesteek.  (22)  Dit het Benája, die seun van Jójada, gedoen; en hy het ‘n naam gehad onder die drie helde.  (23)  Hy was geëerd onder die dertig, maar tot by die drie het hy nie gekom nie; en Dawid het hom aangestel oor sy lyfwag.

Ook in die Nuwe Testament is daar baie verhale oor die werkinge van die Gees van Sterkte. Jesus het ’n storm stilgemaak, op water geloop, kos vermeerder en ook elke bevryding van demoniese magte is die werking van die Gees van Sterkte.

In  sy tweede brief aan die gemeente van Korinte maak Paulus egter melding van ’n voorval waarmee ek wil afsluit:

2 Kor 11:25  Drie maal is ek met stokke geslaan, een maal is ek gestenig, drie maal het ek skipbreuk gely, ‘n nag en ‘n dag het ek op die diepwater deurgebring—

Die keer dat Paulus gestenig was, word beskrywe in

Hand 14:19-20  Maar daar het Jode van Antiochíë en Ikónium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was.  (20)  Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Bárnabas na Derbe vertrek.

Om iemand te stenig, was hy nie met klein gruisklippertjies gegooi nie. Dit was baksteen grootte klippe wat na sy kop gegooi was. Bybelkenners is dit algemeen eens dat hy waarskynlik dood was, want sy lyk was daarna deur die strate van die stad gesleep tot buite die stad. As hy nie dood was van die steniging nie, sou die sleep van sy liggaam deur die stad, heel waarskynlik agter ’n perd aan, hom wel laat sterwe het. Tog het hy kort daarna opgestaan, in perfekte gesondheid en die volgende dag verder gereis. Dit is die krag van die Gees van Sterkte.

Slot

Onthou dat Jesus in Handelinge 1: 8 aan sy dissipels gesê het: ‘Julle sal krag ontvang nadat die Heilige Gees oor julle gekom het.’? Die woord ‘krag’ in Handelinge 1: 8 is van dieselfde Griekse woord “dunamis” vertaal  wat vertaal word as “mag” in Efesiërs 3:16.

Ef 3:16  dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens…

 Toe Paulus bid dat die kerk van binne versterk word, het hy die woord ‘mag’ in plaas van ‘krag’ gebruik. Daar is ‘n rede waarom hy hierdie keer die woord ‘mag’ gekies het. ‘Mag’ in Efesiërs 3:16 dui op wonderwerkende krag. Die gebed van Paulus is dus dat ons versterk sal word met wonderwerkende krag, nie alleen in die kerk nie, maar in ons gees.

Hierdie mag oorkom krag, en God wil hê dat dit in ons moet werk. Daarom gee ek aan jou dieselfde opdrag wat Paulus aan die kerk in Efese gegee het: “Eindelik, my broeders, wees sterk in die Here en in die krag van sy mag.” (Efesiërs 6:10). Wees bewus van die teenwoordigheid van die Gees van mag en laat Hom uitdrukking in en deur jou hê.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.