Ons is besig met ’n reeks oor die Doktrine van Christus en ons teksvers is uit

Heb 6:1-2  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God,  (2)  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

God se doel met elkeen van ons as gelowiges, is om te groei in volwassenheid. Voordat dit kan plaasvind, is daar egter twee dinge moet gebeur:

  1. Jy moet ‘n fondasie in jou lewe hê. As die fondasie nie gelê is nie, kan jy nie alles wat God vir jou bedoel het om te word, raak nie. ’n Getoetse fondasie wat die bouer kan vertrou, is noodsaaklik voordat daar gebou kan word.
  2. Die tweede ding is dat jy nie kan groei na volwassenheid sonder God se betrokkenheid in jou lewe nie. God het ‘n belangrike aandeel in jou geestelike groei en ontwikkeling en om jou lewensdoel te vervul. As jy ‘n geestelike kind wil bly, is dit goed, maar dit is nie wat God vir jou beplan het nie. Die fondasie van enige gebou is onsigbaar. Dit is onder die gebou en daar ondersteun dit die gebou. Tydens aardbewings is duidelik dat as die fondasies nie veilig is nie, en die grond waarop dit staan nie veilig is nie, dan kan die hele gebou baie maklik ineenstort. So is daar ‘n fondasie om gebou te word in jou lewe. Dit is ‘n geestelike fondasie.

Die skrywer van die boek Hebreërs sê dat daar ’n fondasie is om te lê in elke gelowige se lewe. Hy sê ook dat, wanneer daardie fondasie klaar gelê is, die gelowige moet voortgaan om te bou daarop sodat hy geestelik volwasse kan word. Die bou van ’n fondasie is iets werklik en groot. Wanneer dit daar is, kan jy aan jou lewe bou. Wanneer dit is nie daar nie, gaan dit vir jou voel of lewe net een groot siklus is van dieselfde dinge wat oor en oor gebeur, omdat jou fondasie nie volledig of sterk is nie. Dit is nie God se plan nie.

Verskillende dope

In sommige kulture, kan jy glo in Jesus Christus. Vir hulle is Hy net nog ‘n god, maar die dag wanneer jy gedoop word, stuur jy ‘n duidelike boodskap aan almal dat jy ‘n Christen is. In daardie kulture is die dag wat jy gedoop word, die dag wat almal wat jy is en waarvoor jy staan en beteken die doop die verskil tussen lewe en dood. Die dag waarop jy gedoop word, is die dag waarop hulle jou uitsluit uit hul families, kultuur; ja selfs jou werk en bankrekeninge.

Vandag wil ek gesels oor die leer van die doop waarna ons teks verwys. Die Griekse vertaling is egter dope (meervoud), soos dit ook in die Engels vertaal is, dus – die leer van die dope. Hoekom dan meer as een doop? Ons lees tog in

Ef 4:4-6  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  (5)  een Here, een geloof een doop,  (6)  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Om dit beter te verstaan, het ons meer agtergrond inligting nodig oor die tyd toe die Nuwe Testament geskrywe was. Ons moet verstaan dat die gehoor waaraan die boek Hebreërs geskrywe is aan ’n groep Christene wat ook Jode was. In hierdie tyd was daar verskillende dope waaronder hulle moes onderskei:

  • Joodse Rituele wat in twee dele verdeel kan word:
    • Die Jode het ’n volle was of bad van die liggaam (mikvah of doop) gehad by die inlywing van ’n proseliet, of die aand voor ’n godsdienstige dag soos Yom Kippur of wanneer ’n vrou nadat sy haar maandstonde gehad het. Dit moes in ‘lewende water’ soos ’n stroom gebeur het.
    • die was van hande bv. voor en na etes, nadat jy geslaap het, badkamer toe was of aan iets onrein geraak het.
  • Die doop van Johannes of die doop van bekering. Paulus onderskei dit duidelik van die Christelike doop in Hand 19:3-5  En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes.  (4)  Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus.  (5)  En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.

Baie mense word vandag nog gedoop, eerder met die doop van bekering as met die doop van die gelowige.

  • Die doop van die gelowige of dan die doop van iemand wat op Jesus Christus vertrou vir sy verlossing, in water en in die Naam van die Here Jesus.
  • Die doping met die Heilige Gees, waaroor ons later meer gaan sê.

Doop met water

Daar is twee voorwaardes voordat iemand die doop van die gelowiges kan ontvang. Die eerste is baie eenvoudig – bekering. In Handelinge lees hoedat Petrus vir ’n groep mense gepreek het. Nadat hy gepreek het, het hulle gevra, wat moet ons doen om gered te word?

Hand 2 (38)  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Hy het gesê bekeer julle en word gedoop, met ander woorde weg te draai van ‘n lewe wat nie Christus-gesentreerd is nie en draai na die lewende God. Ons sien dus dat die eerste voorwaarde voordat iemand gedoop kan word, bekering is.

Die tweede voorwaarde voordat iemand die doop van die gelowige kan ontvang, is in

Mark 16:15-16  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.  (16)  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Jesus het vir hulle gesê om die evangelie te gaan verkondig, en hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Bekering, geloof in God en die doop is almal verbind. Daar is geen plek in die Bybel dat daar nie eers bekering en geloof in God was voor die doop nie. Ook in ons teksvers vir vandag is daar ’n spesifieke volgorde waarvolgens die ses leerstellings aangedui word. Daar is duidelike voorwaardes en ’n volgorde van gebeure voor die doop: Bekering, Glo, Doop. Die Bybel sê nie hoe oud ‘n persoon moet wees nie, maar hulle moet oud genoeg wees om bewus te wees van die sonde, om hulle te bekeer en om op Jesus Christus vir hulle redding te vertrou. Dan eers kan hulle in water gedoop word. Wanneer Paulus in Ef. 4:4 sê dat daar een doop is, dan is die doop van die gelowige, die doop waarna hy verwys.

Doping met die Heilige Gees

Die laaste doop waaroor ek wil praat, is nie werklik ‘n doop soos ‘n waterdoop nie, maar iets wat by sommige bekend staan as die vervulling met die Heilige Gees, die ontvang van die Heilige Gees of die doping met Heilige Gees. In die Skrif is daar ‘n verskil tussen gebore uit die Gees en vervulling met die Gees. Wanneer ons wedergebore word, ontvang ons die Ewige Lewe. Die lewe en die natuur van God herskep ons gees — ons innerlike mens. Ons word letterlik die “nuwe skepsel ” waarvan 2 Korinthiërs 5:17 praat.

Mense in die wêreld — diegene wat nie weer gebore word nie — kan nie hierdie ervaring van die Heilige Gees kry wat Jesus gepraat het nie. Slegs wedergebore mense kan met die Heilige Gees gevul word. As ons die Nuwe Testament kerk bestudeer, is dit duidelik dat die eerste Christene geglo het dat die gawe van die Heilige Gees, ‘n ervaring was wat kom na redding. Dit word ten beste gesien, glo ek, in die boek van Handelinge.

Hand 8:5  En Filippus het afgekom in ‘n stad van Samaría en Christus aan hulle verkondig.

Hand 8:12  Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue.

Hand 8:14-17  En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur.  (15)  Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang,  (16)  want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.  (17)  Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

Ons het in vers 12 gesien dat die Samaritane geglo het en gedoop is in water; en in vers 14 het ons gesien dat hulle die woord van God ontvang het. Petrus en Johannes het nie gebid vir die Samaritane het om gered te word nie. Dis duidelik dat hulle reeds gered en gedoop was. Die apostels het gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang – ’n gawe wat apart en eenkant staan van die wedergeboorte. Let ook daarop dat Petrus en Johannes nie gebid het dat God aan die Samaritane het die Heilige Gees sou gee nie. Hulle het gebid dat die Samaritane die gawe van die Heilige Gees mag ontvang. Let ook daarop dat die Heilige Gees ’n gawe is, net soos die wedergeboorte of geloof.

Agt jaar na Pinkster, was die Samaritane gered en gedoop as gevolg van Filipus se prediking. Petrus en Johannes is daarop van Jerusalem gestuur. Hulle het hande op die nuwe bekeerlinge gelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

Twee jaar later het Petrus na die huis van Cornelius in Cesaria gegaan, waar hy vir Cornelius se familie en vriende gepreek het:

Hand 10:44-46  En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het.  (45)  En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.  (46)  Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak.

Die Woord leer ons dat aan die hand van twee of drie getuies, sal die waarheid bevestig word. Hier is die derde getuienis oor die gawe van of die doping met die Heilige Gees, twintig jaar na Pinkster. Dit is dieselfde gedeelte waaroor ons vroeër gepraat het:

Hand 19:1-6  En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind  (2)  en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.  (3)  En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes.  (4)  Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus.  (5)  En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.  (6)  En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Slot

Ek sluit af met die verhaal van ’n paar bladsye van die Nuwe Testament wat by ’n afgesonderde dorpie in die berge beland het. Die inwoners het die bladsye verwonderd gelees en Christus met blydskap aangeneem. Net die die ding oor die doop het bly pla, want niemand het geweet hoe om dit te doen nie. Uiteindelik het die inwoners besluit om elkeen na sy huis te gaan en daar ’n private bad te neem in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo dat God daardie doop as net so geldig aanvaar het as enige ander.

Die leer van dope vorm ’n belangrike skakel in die ketting van die leerstellings wat saam die ‘Doktrine van Christus’ in Heb. 6:1-2 vorm. Deur dit te verstaan, word die goeie nuus van die Evangelie sinvol en sien ons uit daarna om ’n nuwe begin saam met Christus te maak.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.