Die meeste kinders van die Here wil graag die wil van die Here ken sodat hulle dit kan volg. Hulle vind dit nietemin moeilik om Sy wil te onderskei in hulle daaglikse handel en wandel. Ons is almal neem besluite elke dag, deur die hele dag. Sommige besluite is klein, ‘n paar is lewensveranderend: Papier of plastiek. Kafeïen of dekaf. Medium, ‘rare’ of ‘well-done’. Lae vet of volroom melk. Die meeste items wat jy soek, het ‘n menigte tipes, handelsmerke, kleure en pryse. Ander tye moet ons meer belangrike besluite maak: Met wie moet ek trou? Moet ek ooit trou? Moet ek getroud bly ? Watter loopbaan moet ek volg? Watter bediening moet ek kies?

Dr. William L. Pettingill, die bekende leraar en outeur, het ‘n indringende opmerking oor die onderwerp van God se wil gemaak. “Die meeste mense, ” het hy gesê, “wil nie die wil van God te weet om dit te doen nie; hulle wil dit weet ten einde dit te oorweeg.” Wat hy gesê het, is waar. Baie mense wil net die wil van God weet sodat dit een van die opsies is wat hulle kan oorweeg, maar dit beteken nie noodwendig dat hulle daardie opsie gaan uitvoer nie.

Ons kyk vandag na ’n paar aanwysers wat vir ons kan leer hoe om die wil van die Here vir ’n bepaalde situasie of besluit te ken:

Vrede

Die eerste aanwyser oor die wil van die Here, vind ons in

Fil 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  (7)  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

God vereis meer dikwels as nie, dat ons tyd sal afstaan om Sy wil te soek vir ’n gegewe situasie of besluit. Wanneer ons besluite moet neem en graag wil seker maak dat dit binne die wil van God is, is dit die beste om tyd af te staan aan daardie besluit deur dit voor God te bring met vurige gebed en selfs met ’n tydperk van vas, indien nodig. Ons lewe in ’n kits tyd waar alles vinnig moet gebeur en ons wil nie tyd deurbring by God nie. Nee, ons wil dadelik weet wat om te doen. As jy egter ernstig is om God se wil te ken vir ’n gegewe situasie – so leer vers 6 ons – sal jy tyd maak om God se Aangesig daaroor te soek.

God is vrede. Sy Teenwoordigheid bring vrede en Sy wil bring vrede. Soms moet mens ’n moeilike besluit neem waarvan al twee kante ewe goed klink. Ek het al geleer dat die besluit wat vir jou vrede in jou hart bring waarskynlik van God sal wees en gewoonlik die regte besluit is. Wanneer daardie vrede waarvan vers 7 praat, oor jou hart en sinne kom sodat jy ophou om jou verder daaroor te bekommer; is dit ’n goeie aanduiding oor wat die wil van God oor daardie besluit of situasie is.

Innerlike mens getuig saam

Die volgende belangrike aanwysers vind ons in

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Spr 20:27  Die gees van die mens is ‘n lamp van die HERE, dit deursoek al die kamers van die binneste.

Dit beteken dat God ons deur ons gees sal verlig en ons deur ons gees sal lei. Te dikwels, soek ons egter leiding op elke ander manier, behalwe die manier waarop God gesê dit behoort te wees. Ons oordeel omstandighede deur ons fisiese sintuie, maar nêrens sê God dat Hy ons sal lei deur ons sintuie nie. Ons kyk ook dikwels na dinge uit ‘n sielkundige oogpunt.

God het egter gesê, “die gees van die mens is ‘n lamp van die Here” wat beteken dat Hy ons sal lei deur ons gees. Die mens is ‘n gees, hy het ‘n siel en hy woon in ‘n fisiese liggaam. Hy is gees omdat hy gemaak is in die gelykenis van God. Jesus het gesê dat God ‘n gees is.

Die gees van die mens of die innerlike mens, het ‘n “stem”. As ‘n wedergebore gelowige sy gees ontwikkel, sal hierdie stem meer duidelik word. Sy gees sal ‘n gids word. Ons innerlike mens behoort die primêre wyse te wees waarop ons kommunikeer met God en leiding van Hom ontvang. Een ding wat die Christelike wêreld terughou as ‘n geheel is dat ons meer liggaam-bewus en meer siel-bewus geword het. Ons het die liggaam en siel ontwikkel, maar ons het die gees van die mens byna onaangeraak gelaat.

Jou gees kan nietemin opgevoed word net soos jou gedagtes opgevoed kan word. Jou gees kan opgebou word in krag en geleer word net soos jou liggaam opgebou en geleer kan word. As jy ‘n wedergebore Christen is, is die Heilige Gees lewend en blywend in jou gees. Jou gees sal saam met jou getuig as iets volgens die Here se wil is; of dit sal jou waarsku deur ’n krapperigheid, rooi lig of onvrede indien nie.

Skriftuurlike ooreenstemming

Jes. 40:8  Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand (bly staan) in ewigheid.

2 Tim 3:16-17  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  (17)  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Die Bybel bevat God se Woord en wil vir elke situasie. Enige situasie of besluit wat teen die Bybel of die lering van die Bybel is, sal daarom teen God se wil wees. God se Woord spreek hom bv. duidelik uit oor diefstal. As jy dus iets wil steel, is dit nie skriftuurlik nie en hoef jy nie verder te soek nie. Dit is op sigself teen die wil van God. Wanneer jy die wil van God soek oor ’n gegewe situasie of besluit, kyk heel eerste na wat die Bybel daaroor te sê het.

Tydsberekening

Die volgende indikator oor God se wil, is tydsberekening. Die Prediker leer ons in

Pred 3:1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd

en

Pred 8:6  Want vir elke ding is daar ‘n tyd en ‘n beslissing

God het tyd geskep. God hou ontelbare hoeveelhede heelalle in stand. Hy hoef nooit krisisbestuur te doen nie. Ek het ondervind dat ek baie meer moet wag op die Here as wat ek vinnig moet besluit. As jy dringende besluite moet neem wat jou lewe of sekuriteit kan beinvloed, besluit dan eerder om die besluit uit te stel en gaan soek na die Here se wil. Ons noem ’n besluit om ‘n besluit uit te stel, ’n ‘uitgestelde besluit’.

Eenheid in gees

Die Woord stel ’n hoë premie oor eenheid in die Liggaam van Christus. Daar is baie Skrif daaroor, soos

1 Pet 3:8  En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.

1 Kor 1:10  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.

Wanneer jy getroud is of in ’n vennootskap of verhouding met iemand staan, is ‘eenheid van gees’, ’n belangrike aanduiding van God se wil oor die situasie. Feitlik ons almal het al die fout gemaak om iets te koop of te doen sonder die medewete of teen die direkte wil van die persoon met wie ons in ’n verhouding staan. Dit is nie volgens die gees van die Skrif nie en so iets is ’n sterk aanduiding dat jy waarskynlik besig is om ’n fout te maak.

Wysheid in die raad van baie

Die Woord leer ons in

Spr 15:22  Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.

Indien jy belangrike besluite moet neem, lê dit voor aan jou geestelike leier of leiers, asook aan professionele persone wat in daardie kundig is. Die algemene aanduiding van hierdie persone sal duidelike leiding gee oor watter rigting jy moet inslaan.

Profetiese woorde

Met betrekking tot profetiese woorde, kan dit ’n belangrike bydrae lewer daartoe om God se wil vir ’n situasie of besluit te onderskei, maar dit kan ook absoluut verwoestend wees. Ons het net plek om baie kortliks oor profetiese woorde te gesels, daarom gaan ek net vinnig daaraan raak:

Daar is twee tipes profetiese bedienings wat ons kan onderskei: die eerste is die gawe van profesie. Die gawe van profesie is om woorde van stigting en troos en bemoediging te bring (1 Kor. 14:3) en moet daarom verkieslik slegs gebruik word in daardie areas. In die gawe van profesie is daar geen vooruit vertelling of voorspelling hoegenaamd nie. Iemand wat in die gawe van profesie beweeg, kan wel vir jou iets bevestig wat jy reeds onderskei het deur van die ander maniere wat ons bespreek het.

Iemand wat in die gawe van profesie beweeg, behoort nooit woorde te bring wat lewensveranderend of ’n beduidende impak op ’n persoon se lewe sal hê nie, soos om te verhuis, eiendom te koop of te verkoop, te trou, te skei, te bedank, van werk te verander, ens.

Daar is tweedens die amp van die profeet waarvan ons lees in

Ef 4:11-12  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  (12)  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus

So ’n persoon ervaar gewoonlik die ‘openbaring gawes’ in werking in sy lewe: woorde van wysheid, woorde van kennis en/of die onderskeiding van geeste. ’n Persoon in die amp van ’n profeet se bediening sal gewoonlik deur die breë Christelike gemeenskap erken word. So ’n persoon kan profetiese woorde bring wat ’n beduidende impak op ’n persoon se lewe kan hê, dit moet nietemin steeds ooreenstem met die ander aanwysers wat hier genoem word.

’n Woord van Vermaning

Ek sluit af met twee waarskuwings oor strikke waarin mense gereeld trap wanneer hulle na die wil van die Here soek.

Wees versigtig om ‘velletjies’ uit te sit

Vir leiding sit sommige mense wat hulle noem ’n ‘velletjie’ of ‘fleece’ uit voor die Here. Dit is na aanleiding van wat Gideon gedoen het soos wat dit vertel word in

Rigt 6:36-38  Toe het Gídeon met God gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het—  (37)  ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.  (38)  En dit was so: toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, ‘n kom vol water.

Om dit te doen, is gevaarlik en stel ons oop vir misleiding, omdat ons staatmaak op die fisiese om ons in die geestelike te lei. Die Nuwe Testament sê nie, “soveel as wat gelei word deur velletjies, hulle is die seuns van God” nie. Dit sê ‘soveel as wat deur die Gees van God gelei word’. Natuurlik het Gideon ‘n vlies uitgesit. Maar ons leef nie in die dae waarin hy gewoon het nie. Ons leef ook nie onder die verbond waaronder hy gewoon het nie. Ons het ‘n nuwe verbond, gevestig op beter beloftes.

Die crux van die saak is dat mens wel dit kan doen, maar dan moet dit eerder ondersteunend wees tot dit wat jy reeds weet en nie die primêre manier waarop jy die wil van die Here wil vasstel nie.

Afgode in jou hart

Die tweede strik is afgode in ons hart. Ons leer in

Ese 14:4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee.

Drekgode is ’n ander naam vir afgode. ’n Afgod is nie net ’n fisiese of geestelike objek soos Baal of Buddah wat jy in die plek van God aanbid nie. Enige persoon of ding wat God vervang, is ‘n afgod; en enigiets wat jy voor of gelyk met God plaas het ‘n afgod geword. Die oomblik wanneer jy die aandag wat jy veronderstel is om aan God te gee, aan enige ander ding of persoon gee, het daardie ding ‘n afgod geword. Baie Christene het geheime afgode in hulle harte en hierdie afgode bring hulle in die moeilikheid. Voorbeelde van moderne afgode is stokperdjies, sosiale media, ander mense, hulle werk en verslawings.

Slot

’n Gebrek aan tyd laat ons ongelukkig nie toe om ander aanwysers soos drome en visioene aan te raak nie. Ek sluit af deur te sê dat wanneer ‘n kind van God Sy wil weet vir sy lewe, dan sal God Sy wil heeltemal duidelik aan so ’n persoon bekend maak deur ‘n paar maniere. Of dit nou deur daardie stil stem van jou innerlike mens is, deur ‘n bonatuurlike manifestasie, deur die raad van baie of watter wyse ook al – God sal diegene lei wie se harte is oop vir Hom.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.