Wanneer die vuur van God val, het dit ’n diepgaande uitwerking op die mense wat daarby betrokke is. Ek het onlangs die verhaal gelees van die Yosemite Firefall, wat plaasgevind het by die Camp Curry kampterrein by Yosemite in Amerika. Die man het die verhaal vertel van sy ervaring daarvan as 8 jarige seun. In 1872 het ’n tradisie begin waar gloeiende kole in ‘n massiewe waterval van vuur by Glacier Point oor die rand van die krans gestoot is en meer as 900m ver na die canyon vloer geval het. Hy vertel hoe as ’n jong seun saam met sy vader en al die ander kampeerders in stoele en op komberse daardie aand op die grond gewag het vir die aand se skouspel. Toe dit donker genoeg was, het ’n stem van Glacier Point geroep — “Is julle gereed, Camp Curry?” ‘n Park Ranger het terug geskreeu, “laat die vuur val!”

Die man vertel dat dit die mees skouspelagtige toneel is wat hy nog ooit gesien plaasvind het daardie nag. Rooiwarm brandende kole het oor die rand van Glacier punt gestort. Die hanteerders was geoefen daarin om die vuur stadig oor die rand te stoot sodat dit soos ‘n lang stroom van rooi-warm Lava wat oor die rand van die rots vloei, gelyk het. Hy het gesê die hele skouspel het sekondes geduur, maar het soos ’n ewigheid gevoel. In 1968, na meer as 100 jaar, is die Yosemite Firefall gestaak. Daar was nie baie mense daardie jaar om na die laaste Firefall te kyk nie. En ek wonder vandag of ons nie dalk ook so voel oor die vuur van God nie. Ons wil graag deel wees van so ’n spektakel, want dit sal goed lyk op ons resumé, maar ons is eintlik maar verlig dat so ‘n buitengewone gebeurtenis nie werklik met ons gebeur het nie.

Veronderstel net dat God vandag sou uitroep, “is julle gereed gemeente?” Sou ons reaksie wees om soos die Park Ranger terug te roep “laat die vuur val!”? Die bekende prediker Charles Spurgeon het gesê, “Without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without the wind, branches without sap, and like coals without fire, we are useless.

Die term “die vuur van God” word dikwels gebruik in die Bybel om die teenwoordigheid van God, Sy krag, Sy oordeel en Sy reinigingswerk uit te beeld as simbool van Sy salwing. Wanneer God besluit om Homself te openbaar deur middel van enige van hierdie maniere, word die natuurlike wette tydelik opgeskort; en wonderwerke, tekens en wonders sal gewoonlik voorkom. Die kinders van God moet altyd op die uitkyk wees vir sulke spesiale geleenthede om Sy bonatuurlike werke te ervaar. Daar is ’n paar voorbeelde in die Bybel waar God se vuur geval het en waaruit ons kan leer:

Herstel jou altaar

In 1 Konings 18 lees ons die bekende verhaal waar die profeet Elia die profete van Baal tot ’n geestelike tweegeveg uitgedaag het en gewen het. Dit is ’n voorbeeld van God se krag. Die agtergrond van die verhaal is dat die nasie van Israel verval het in sonde en dat hulle harte nie langer by die Here was nie. Hulle het die Baal gode gedien en het dinge gedoen wat ’n gruwel in die oë van die Here was. Elia het toe gebid en vir drie en ’n halwe jaar het daar ’n droogte oor die land gekom.

Dit is dieselfde in ons geestelike lewens. Ons weet beter maar ons laat toe dat sonde ons oorheers totdat ons harte vêr van die Here is. Die gevolg is dieselfde as wat met die nasie van Israel gebeur het – ’n geestelike droogte kom oor ons. Ons sukkel om Bybel te lees of te bid en ons sukkel om oorwinning oor sonde in ons lewens te ervaar. Ons raak nie meer lus vir kerk bywoon nie en vind allerhande verskonings om ander dinge te doen.

1 Kon 18:28-38  En hulle het hard geroep en hulleself volgens hul gebruik met swaarde en spiese stukkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het.  (29)  En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word; maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie.  (30)  Toe sê Elía vir die hele volk: Kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom; en hy het die altaar van die HERE herstel wat afgebreek was.  (31)  Daarop neem Elía twaalf klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders tot wie die woord van die HERE gekom het om te sê: Israel sal jou naam wees—  (32)  en hy bou met die klippe ‘n altaar in die Naam van die HERE. Daarna het hy ‘n sloot gemaak rondom die altaar, ‘n ruimte vir omtrent twee mate saad,  (33)  en die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo-op die hout gelê.  (34)  Toe sê hy: Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê: Doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê: Doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen,  (35)  sodat die water rondom die altaar geloop het; en ook die sloot het hy vol water gemaak.  (36)  En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elía nader gekom en gesê: HERE, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het.  (37)  Antwoord my, HERE, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, HERE, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer.  (38)  Daarop het die vuur van die HERE neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek.

Wanneer ons graag die Vuur van God weer in ons lewens wil ervaar, kan ons waardevolle lesse uit hierde verhaal leer. Elia moes eers die altaar van aanbidding herstel in die Naam van die Here voordat die Vuur van die Here geval het. Daarna het hy die altaar voorberei om ontvanklik te wees vir God se Vuur, voordat hy met ’n verwagting in sy hart gebid het.

As jy ook graag die Vuur van God in jou lewe wil ervaar, maar jy voel dat jy in ’n geestelike droogte tydperk is, dan moet jy, net soos Elia, begin om jou altaar te herstel.

Hoe om jou altaar te herstel

Elia het ’n fisiese altaar gehad om te herstel, maar hou herbou jy jou geestelike altaar? ’n Geestelike altaar word opgerig by ’n plek waar jy gereeld bid. Hoe meer jy daar bid, hoe sterker sal jy die Teenwoordigheid van God daar ervaar. Mense wat geestelik ingestel is, sal gou vir jou kan sê as hulle in ’n vertrek kom waar daar gereeld gestry of gereeld gebid word. Mens se gees tel dit op.

  • Jesus het die volgende daaroor gesê: “Mat 6:6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.” Die eerste stap om jou altaar te herstel, is dus om ’n binnekamer vir jou te maak of te vind – ’n plek waar jy alleentyd met God kan bestee en dan om fisies daardie binnekamer gereeld te begin gebruik.
  • Die tweede stap is om jou offergawe voor te berei sodat jy ontvanklik is vir God se vuur. Die geestelike manier om dit te doen vind ons in Rom 12:1-2  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.  (2)  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jou liggaam as ’n heilige offer aan God beteken dat dit nie meer joune is om daarmee te maak wat jy wil nie. Jy moet daarna omsien en versigtig wees met waarvoor jy dit gebruik. Tweedens moet jy die proses begin om jou gedagtes te vernuwe sodat jy Skrifgebaseerde gedagtes begin dink.

Moenie vreemde vure op jou altaar offer nie

Ons lees die volgende verhaal in Lev 10:1-2:  “En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie.  (2)  Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE.

Hier het ons ’n voorbeeld van God se oordeel deur vuur. Die vuur op die altaar van die Here, sal altyd deur die Here self aangesteek wees. Ook met die aanbidding in die Tent van die Tabernakel was dit die geval. Toe die Tent aan God toegewy was, het God die vuur wat vir aanbidding gebruik moes wees, bonatuurlik aangesteek. Aaron se twee seuns het daardie dag nie kole van daardie vuur nie, maar van ’n ander, mensgemaakte vuur gebruik om offerhandes voor God te bring. Daarop is hulle deur die Vuur van die Here verteer.

In ons eie lewens, as ons graag die Vuur van God wil ervaar, moet ons seker maak dat ons nie vreemde vure op God se altaar offer nie. Die Hebreeuse woord vir vreemde vure impliseer ook trots, hoogmoed, ligsinnigheid en ongeërgdheid vir God se Naam. Ons binnekamer en ons liggame is vir God se gebruik en nie vir vreemde vure nie. Vreemde vure sluit ook in New Age rituele, sangoma besoeke, fortuinvertellers, handpalm lees en so meer.

Die Vuur van Herlewing

Die vuur van God het geval met wat bekend staan as Die Groot Ontwaking —dit het begin in 1857 toe drie mans van God begin bid het vir herlewing in ‘n NG Kerk in New York. Iemand vertel daaroor:

“Eers, was daar drie mans wat in alle erns daagliks begin bid het vir herlewing. Toe was daar vyf; en ‘n week later 14 en toe 23 mense wat hul stemme tot God verhef het. Kort daarna was elke publieke gebou in New York se sakekern gevul tydens middagete met gebedsbyeenkomste. In ‘n week se tyd was 10 000 mense gered. Na agt maande was 50 000 van die stad gered, en hierdie herlewing het versprei regdeur die hele wêreld, van New York tot Los Angeles. Dit het versprei na Ierland, Skotland, Engeland, Suid-Afrika en Indië. God se gees oor Amerika was so sterk dat selfs as skepe naby Amerikaanse hawens gekom het, dat die mense aan boord deur die krag van die Heilige Gees oorval is gered en gevul met vreugde was voordat hulle die hawe bereik het.”

Nadat die kerk teruggeval het, het die volgende groot herlewing begin in Wallis in 1904 met Evan Roberts. Sewentien mense het begin bid saam met Evan Roberts en hulself verbind tot hierdie vier beginsels: 1) jy moet elke sonde waarvan jy weet aan God bely; 2) jy moet elke twyfelagtige gewoonte van jou lewe verwyder; 3) jy moet die Heilige Gees se leiding gehoorsaam; en 4) jy moet openlik getuig oor Christus.

In hierdie herlewing was 37 000 mense gered in een maand en 100 000 in vyf maande. Kolleges het gesluit, studente het gemarsjeer, gesing en God geprys op pad na gebedsbyeenkomste. Vir ‘n tyd lank het misdaad totaal tot ‘n einde gekom – daar was nie meer moorde, inbrake, verkragtings en diefstalle nie. Hierdie herlewing het later ook versprei na Amerika.

Laat die vuur val

Om die vuur van herlewing in hierdie kerk te laat val moet daar by ons ’n brandende begeerte vir herlewing wees; van die leierskap tot by die gemeentelede. Geestelike herlewing kan nie deur ‘n program begin word nie. Dit is ‘n geestelike ontwaking vanuit ‘n toestand van dormansie of stagnasie in die lewens van gelowiges. Die kerk het ongelooflike sterk bonatuurlike krag — wat ookal sy instem om te doen is haalbaar. Om die vuur van herlewing in hierdie kerk te laat val, moet ons begeerte vir herlewing gerugsteun word met aksies:

  • Daar moet ’n diep begeerte onstaan in die harte van almal in die kerk vir geestelike herlewing.
  • ’n Begeerte vir geestelike herlewing verklaar oorlog teen die werke van die vlees (Gal. 5:19-20).
  • ’n Begeerte vir geestelike herlewing maak dat mense smag na die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees (Titus 3:5).
  • Dit maak dat ons die Heilige Gees eer, Hom gehoorsaam, Hom ’n vrye hand gee en regeer in ons lewens.
  • ’n Beerte na geestelike herlewing sal ook maak dat jy glo dat die beloftes in Hand1:4-5 en Joel 2:28 vir jou is.
  • Diegene wat verlang na geestelike herlewing sal nie slawe van sonde en vleeslikheid wees nie.

Baie van ons het ‘n begeerte vir God, maar die wellus van die vlees, liefde vir aardse skatte en ydelheid veroorsaak ernstige probleme vir jou en jy moet aandag daaraan gee. Om die vuur van herlewing te laat val moet ons saam bid totdat God sy belofte in hierdie kerk vervul. Die dissipels van Jesus Christus het dit gedoen. Sommige ander kerke het dit gedoen. Ons moet dit ook in hierdie kerk doen. Om die vuur van herlewing te laat val moet ons ons geloof te ontwikkel tot op die punt waar dit die krag van God sal vrystel vir bonatuurlike tekens en wonders. Vergelyk bv. Mat 17:19-20  “Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?  (20)  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” Ek daag elkeen wat ernstig is oor God, om saam met my op te staan en te bid: Laat die vuur val!

2 thoughts on “Laat die vuur val

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.