Vandag se Skriflesing is uit Hand 5:12-42 en ons teksvers is vers 29 “ En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

Ons het verlede week begin met ‘n kort reeks oor die vraag ‘Wat gebeur wanneer ons na God begin soek?’ Die eerste ding, het ons gesien – is ‘n groter klem op heiligheid. Heilig beteken ‘om afgesonder te wees vir ‘n spesiale doel’. Hierdie week kyk ons na die tweede ding wat gebeur – die Heilige Gees begin om gehoorsaamheid van ons te verwag wanneer Hy opdragte gee. Ons preek so baie oor die verlossing uit genade deur die geloof, dat soms as ons praat van gehoorsaamheid, mense dink ons ​​is wetties.  Ek sal hier met Martin Luther moet saamstem wat gesê het ons word nie gered deur geloof en werke nie, maar ons word gered deur ‘n geloof wat werk. Jakobus het gesê dat geloof sonder werke dood is. Die werke waarna hier verwys word, is nie ons eie, vleeslike werke nie – maar werke geïnspireer en in opdrag van die Heilige Gees. Sodra ons werke doen in opdrag van die Heilige Gees, is ons besig met gehoorsaamheid. Hoofstuk 5 van die Handelinge van die Apostels handel grotendeels oor gehoorsaamheid. Ons fokus is op verse 12 – 42. Dit skets die agtergrond waarteen ons teksvers en die lering oor gehoorsaamheid, afgespeel het.  Ons lees bv. in v.12  “En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo.”

Dit is in hierdie konteks van groot mag en gewildheid dat die Joodse leiers teen die apostels opgestaan ​​het om hulle in die gevangenis te plaas. Maar die Here het ‘n engel gestuur om hulle te red, en sodoende bring dit ons by die tema van die verhaal in Hand 5:20: ” Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe.” Die engel se bevel was seker om hulle in groot moeilikheid te kry! Hulle was nou net in hegtenis geneem, maar nou moes hulle terug na die mees opvallende plek van almal gaan en die evangelie daar verder verkondig. Hulle het nogtans nie die bevel bevraagteken nie. Hulle het gehoorsaam, wat net weer tot hul inhegtenisneming gelei het. Toe die hoëpriester hulle gekonfronteer het omdat hulle die Sanhedrin se vorige opdragte verontagsaam het, bevestig Petrus weer die tema in vers 29 “Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

Toe die hoëpriester en sy trawante die apostels hierop wou doodmaak, het Gamaliël ingegryp. Hulle was hierop met swepe geslaan en weereens beveel om nie meer in die naam van Jesus te praat nie. Wat het die apostels toe gedoen? Hand 5:42  “En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is.” Hulle was onstuitbaar in hulle gehoorsaamheid aan God, veral oor die kwessie van die goeie nuus oor Jesus.

Ek glo dat ons hieruit iets kan leer oor die gehoorsaamheid wat die Heilige Gees van ons verwag wanneer ons opreg en ernstig na God begin soek:

Gehoorsaamheid bring die Vrees van die Here

Aan die begin van Handelinge 5 is die verhaal van Annanias en Saffira. Na wat met hulle gebeur het, lees ons in vers 11 “En ‘n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het.” Wanneer ons na God begin soek met erns, dan begin ons die gevolge van ongehoorsaamheid sien en ervaar. God word skielik baie meer persoonlik en ons raak baie meer bewus daarvan dat Hy deel vorm van ons daaglikse bestaan. Ons soek almal die baie tekens en wonders waarvan ons in vers 12 lees, maar ons lees vers 11 mis, want dit laat ons ongemaklik voel. As die kinders van die Here egter meer gehoorsaam aan Hom sal begin word in hulle daaglikse wandel, sal ons baie meer die krag van die Evangelie ervaar. Ongelowiges sal dan begin sien God werklik in ons midde is en hulle bekeer.

Ons is ongelukkig in ’n valse staat van veiligheid geplaas omdat Jesus uitgebeeld word as die vriendelike boer met die lammetjie op sy skouer. God kan beswaarlik ‘n  opdrag uitreik dat sy kerkleiers mense moet wees wat hulle huishouding goed moet kan bestuur, as Hyself nie daaraan voldoen nie. Daarom sal mense wat die Here met erns begin soek, ’n vrees begin ervaar as hulle opsetlik aan Sy opdragte ongehoorsaam sou wees.

Gehoorsaamheid stel die krag van die Heilige Gees vry

Wanneer ons gehoorsaam raak aan die leiding van die Heilige Gees, dan stel dit volgende Sy krag in ons lewens vry. Ons gaan beslis nie almal Paulusse of Timoteusse word nie, maar die Heilige Gees sal ons almal nogtans kragtig gebruik binne die gawes en talente wat ons ontvang het. Die vroeë kerk het bv. die krag van die Here ervaar deur die vele wonderwerke wat deur die apostels uitgevoer is (Hand 5:12-16), en deur kragtige getuienis en die gevolglike kragtige bekerings van ongelowiges. Jesus het aan die apostels gesê dat hulle krag sou ontvang wanneer die Heilige Gees op hulle kom om sy getuies te wees in Hand 1: 8; en Petrus het voor die Sanhedrin getuig dat dit die Heilige Gees in hulle was wat die bron van hulle krag was (Hand 5:32).

Gehoorsaamheid bring krag in ons getuienis

Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees bring laastens krag in ons getuienis, sodat ons vrymoedig sal raak om te getuig:

Dit plaas mense onder Sondebesef

Die moderne benadering tot evangelisasie in sommige kringe soek dat ons nie mense te hard met die evangelie moet tref nie. Ons moet die kerk ‘n plek maak waar mense goed voel oor hulself en die boodskap. Maar as mense nie onder oortuiging kom as sondaars wat Jesus en Sy offer aan die kruis vermag het nie, hoekom sou hulle dan ‘n Verlosser nodig hê? Dit is eers wanneer ‘n persoon die omvang van sy sonde sien dat hy na Jesus sal draai as sy Verlosser. Ons moet die kwessie van sonde en oordeel nie vermy nie. Ons lees in Handelinge 2 hoedat Petrus voor ’n groep mense getuig het en hoedat hulle daarna diep onder die besef gekom het van hulle sondes, sodat hulle gevra het (v 32), “Wat sal ons doen, broeders?”

Dit Verhoog Jesus

Enige boodskap wat die regmatige heerlikheid van Jesus as die Prins en Outeur van ons verlossing verminder, is nie die evangelie nie. Die Heilige Gees sal altyd vir Christus verhef, daarom sal ons gehoorsaamheid aan Sy leiding altyd op Christus fokus. Mense wat nie wedergebore is nie, het nie ‘n morele kode nodig om te volg nie. Die Fariseërs en Sadduseërs het 613 morele wette gehad, maar dit het hulle nie verlos nie. Geestelik dooie mense het lewe nodig, en net God kan dit gee. Petrus verhef Jesus as die enigste een wat hierdie verharde manne nuwe lewe kon gee. Hy sê in Hand 5:30-31 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur Hom aan ‘n kruishout te hang.(31)  Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk.

 Dit offer vergifnis van sonde en die Ewige Lewe aan verlorenes

Ons gehoorsaamheid aan die Heilige Gees werk mee om vergifnis van sonde en die Ewige Lewe aan verlorenes te verkondig. Dit is omdat Hy baie beter as ons weet wie se harte voorbereid is om die boodskap te ontvang; asook omdat ons soms daardie boodskap aan verhardes moet bly verkondig sodat dit as ’n getuienis teen hulle kan staan indien hulle in hulle sondes verhard.

Petrus het die Evangelie aan dieselfde mense verkondig het wat die Lam van God mishandel het. Hy het nogtans, deur die Heilige Gees, vergifnis van sonde aan hulle voorgehou indien hulle, hulleself sou bekeer. Dit was ook nie die eerste keer dat hy hierdie aanbod gemaak het nie! God se genade is so groot dat dit uitstrek selfs na diegene wat Sy Seun vermoor het, en nie net een keer nie, maar weer en weer! As God genade verleen het aan die Sanhedrin en selfs Paulus, het Hy ook genoeg vir elke sondaar wat dit maar net sal ontvang.

“Gaan koop ‘n liter melk”

Ek sluit af met ‘n pragtige verhaal oor gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat ek onlangs gelees het:  ‘n Jong man was een Woensdagaand by Bybelstudie. Die Pastoor het gepraat oor “luister na God en gehoorsaam die stem van die Here.”  Hy kon nie help om te wonder nie: “Praat God vandag nog steeds met mense?” Na die Bybelstudie het hy saam met vriende vir koffie gegaan en die boodskap bespreek. Verskeie ander het toe gepraat oor hoe God hulle al op verskillende maniere gelei het. Dit was omtrent tienuur die aand toe die jong man huis toe begin ry het. In sy motor het hy gebid: “God, as U nog met mense praat, praat met my. Ek sal luister. Ek sal my bes doen om gehoorsaam te wees.”

Terwyl hy deur die hoofstraat van sy dorpie gery het, het hy die vreemdste gedagte gehad om te stop en melk te koop. Hy het sy kop geskud en hardop gesê: ‘Is dit U, Here?’ Hy het nie ‘n antwoord gekry nie, so het hy weer huis toe begin ry. Maar weer het die gedagte het na hom gekom … koop ‘n liter melk.

Die jongman het aan Samuel gedink en hoe hy die stem van God nie herken het nie. “Goed, Here, as dit U is, sal ek die melk koop.” Die toets van gehoorsaamheid het nie vir hom te moeilik geklink nie. Hy kon altyd die melk self gebruik as hy dit gemis het. Hy het toe stilgehou en die melk gekoop en weer na sy huis begin ry. Toe hy naby ‘n sekere straat was, het hy weer die drang gevoel: “Draai in hierdie straat af.” Dit is mal, het hy gedink, en verby die kruising gery. Weer het hy gevoel dat hy daar moes afdraai. By die volgende kruising het hy teruggedraai. Half in ’n grap, het hy hardop gesê: “Okei Here, ek sal.”

Nadat hy verskeie blokke ver gery het, het hy skielik gevoel dat hy moes stop. Hy het afgetrek en rondgekyk. Hy was in ‘n semi-kommersiële gebied van die dorp. Dit was nie die beste nie, maar dit was ook nie die slegste van buurte nie. Die besighede was gesluit en die meeste huise het donker gelyk, asof die mense reeds in die bed was.

Weer het hy gevoel: “Gaan gee die melk aan die mense in die huis oorkant die straat.” Die jongman het na die huis gekyk. Dit was donker en dit het gelyk of die mense al gaan slaap het. Hy het die motordeur weer oopgemaak en gaan sit. “Here, dit is kranksinnig. Die mense slaap en as ek hulle wakker maak, gaan hulle kwaad wees en ek sal soos ‘n swaap lyk.” Weereens het hy gevoel dat hy moet gaan en die melk gee. Uiteindelik het hy die deur oopgemaak en gesê: “Goed, Here, as dit U is, sal ek hulle die melk gee. As U wil hê dat ek soos ‘n nar moet lyk, dan is dit reg. Ek wil net gehoorsaam wees. Ek sal gaan klop, maar as hulle nie dadelik antwoord nie, is ek hier uit.”

Hy het toe oor die straat geloop die klokkie gelui.. ‘n Man se stem het geskreeu: “Wie is dit? Wat wil jy hê?” Toe het die deur oopgemaak. ‘n Man het ​​daar gestaan in sy jeans en T-hemp. Hy het gelyk of hy net uit die bed geklim het. Die jongman het die melk uitgehou en gesê: “Hier, ek het dit vir jou gebring.” Die man het die melk geneem en in ‘n gang hardop geroep. Toe kom ‘n vrou na die kombuis toe. Sy het ‘n huilende baba vasgehou. Trane het oor die man se gesig gestroom. Hy het gesê, “Ons het nou net gebid. Ons het hierdie maand groot uitgawes gehad en ons geld is klaar. Ons het nie melk gehad vir ons baba nie. Ek het so pas gebid en God gevra om my te wys waar om melk te kry. ” Sy vrou in die kombuis het geskreeu: “Ek het die Here gevra om ‘n engel te stuur met melk. Is jy ‘n engel?”

Die jong man het sy beursie uigehaal en al die geld wat hy by hom gehad het, in die man se hand gesit. Toe draai hy om en loop terug na sy motor toe terwyl trane vloei oor sy gesig. Hy het toe geweet dat God steeds met mense praat … en gebede beantwoord. Ons met net gehoorsaam wees.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.