Ek het ‘n paar jaar gelede die verhaal gelees van ‘n sendelingspaar waarvan die vrou koors gekry en baie siek geword het. Hoewel hulle in ‘n tropiese gebied gewerk het, het hulle ‘n warmwatersak nodig gehad om haar mee te behandel. Daar was egter nerens so iets te vinde nie, omdat dit nie daar koud word nie. Die dogtertjie van die vrou het in kinderlike geloof langs haar moeder se bed gekniel en gevra dat die Here Jesus tog vir hulle ‘n warmwatersak moet stuur omdat daar nie een daar beskikbaar is nie. Daardie middag het die vliegtuig met die maand se voorraad en pos daar geland. Onder die posstukke was daar pakkies met kersgeskenke in, en in een van die pakkies was daar, van alle dinge – ‘n warmwatersak! Haar verhaal het my laat dink aan ‘n ander Kersverhaal oor genade en geloof. Lukas vertel ons daarvan sommer aan die begin van sy evangelie, in hoofstuk 1:

Luk 1:5-38  Daar was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ‘n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.  (6)  En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.  (7)  En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.  (8)  En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,  (9)  het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.  (10)  En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.  (11)  Toe verskyn daar aan hom ‘n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.  (12)  En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.  (13)  Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.  (14)  En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;  (15)  want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.  (16)  En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.  (17)  En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.  (18)  Toe sê Sagaría vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ‘n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.  (19)  En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.  (20)  En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie.  (21)  En die volk het op Sagaría bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef.  (22)  Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie; hulle bemerk toe dat hy ‘n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly.  (23)  En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan.  (24)  En ná hierdie dae het Elisabet, sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:  (25)  So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem.  (26)  En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,  (27)  na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.  (28)  En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.  (29)  En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.  (30)  En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.  (31)  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.  (32)  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,  (33)  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.  (34)  Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?  (35)  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.  (36)  En kyk, Elisabet, jou bloedverwant, het self ook ‘n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is.  (37)  Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.  (38)  En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan.

Hier is twee verhale wat opvallend ooreenstemmend is, dog ook opvallend verskil. Sagaria se ongeloof oor die engel se aankondiging; staan byvoorbeeld in skrille kontras teenoor Maria se nederige aanvaarding van dieselfde tipe aankondiging aan haar; en dit is waaroor vandag se storie gaan. Een aanduiding dat Lukas doelbewus probeer om Sagaria en Maria se verhale te vergelyk, is dat hy dit glad nie hoef te lys nie want dit sou geen verskil aan die Kersverhaal maak nie. Matteus het nie bv. nie in sy evangelie gedoen nie. Maar Lukas doen, en deur hulle uit so uit te beeld poog hy om ‘n boodskap aan ons oor te dra – die boodskap van Genade en Geloof. Hier is ‘n paar  ooreenkomste tussen die twee verhale:

  • Albei word deur die engel Gabriël besoek (Lukas 1:19; 1: 26-27)
  • Albei was ewe onbevoeg om ‘n kind te hê: Sagaria se vrou was onvrugbaar, en Maria was ‘n maagd (Lukas 1: 7; Lukas 1:27)
  • Albei was belowe die wonderbaarlike geboorte van ‘n seun (Lukas 1:13; 1:31)
  • Albei het reageer met verwondering – “Hoe?” (Lukas 1:18; 1:34)

Daar is twee ander kontraste wat ook vir my uitstaan:

Die eerste is Sagaria en Maria se waardigheid om God se guns te ontvang. Sagaria se geskiedenis maak hom op die oog af egter ‘n meer waarskynlike ontvanger van God se guns as Maria. Hy was ‘n priester. Hy was ‘n bewaarder van die tempel. Daarby was hy is ‘n man, wat ‘n baie hoër sosiale status as ‘n vrou geniet het in hulle kultuur. Hy was al oud soos Abraham en dan was hy ook al vir jare reeds getroud. Maria, aan die ander kant, het veel minder wat gestaan het vir haar. Sy was ‘n vrou, wat as ‘n tweedeklas burger geklassifiseer was. Daarby was sy ook nog baie jonk. Sy het geen titels of posisies in die gemeenskap gehou nie, en sy was nog ongetroud. Hoewel Sagaria oënskynlik meer gelowig as Maria behoort te gewees het weens sy senior posisie in die tempel; was dit Maria wat die geloof gehad het en Sagaria wat die genade nodig gehad het!

Ondanks hierdie verskille verkies God egter om beide Sagaria en Maria te seën. Hy gee wonderbaarlik aan elkeen van hulle ‘n seun wat die vervulling van die beloftes wat hy aan hulle voorvaders gemaak het, sal bewerkstellig (Lukas 1: 54-55; 68-75). Dit was egter nie weens Sagaria of Maria se geskiedenis as gelowiges dat hulle hierdie guns by God vind nie. Inteendeel!

Die tweede kontras is die vraag, waarom het Sagaria stom geraak en Maria nie? Lukas spel dit vir ons uit. Wanneer Sagaria, Gabriël se aankondiging oor die swangerskap bevraagteken, stel die engel dit duidelik dat hy stom sou word omdat hy nie sy woorde geglo het nie (Lukas 1:20). In Maria se geval is dit egter Elizabeth (Sagaria se vrou) wat ons vertel hoekom Maria nie ook stom geword het nie. Toe Maria haar besoek het, het Elizabeth haar gegroet en sê: ” En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. (Lukas 1:45).  (Ek wil my amper verstout om te glo dat Elizabeth dit hard genoeg gesê het sodat Sagaria in die vertrek langsaan die steek in haar woorde sou hoor.)

Sagaria en God se genade

Daar is vir my ‘n ‘op-kant’ en ‘n ‘af-kant’ (‘upside and downside’) aan Sagaria se verhaal. Die op-kant of ‘upside’ is dat, wanneer ons na Sagaria se verhaal luister, dan gee dit aan ons hoop – hoop dat selfs wanneer ons sukkel met ons geloofslewe; wanneer ons sukkel om selfs ‘n engel se woorde oor ons te glo – God se genade steeds oor ons sal skyn.

Ek wil my ongelukkig verstout deur te dink dat Sagaria se verhaal ook die verhaal van soveel ander gelowiges is – dit is dat; hoe langer hulle Christene is, hoe meer sukkel hulle om te glo dat God ook vir hulle wonderwerke wil doen.

Die ‘af-kant’ of ‘downside’ vir my is Sagaria se nagedagtenis – sy ‘legacy’. Sagaria sal nie altyd onthou word vir God se genade oor hom nie. Hy sal altyd onthou word omdat hy nie wou glo nie; en daarom met stomheid geslaan was totdat die engel se woorde waar geword het.

Maria en Geloof

Dan is daar Maria. Die engel vertel haar dat sy gaan swanger raak sonder om seksueel met ‘n man te verkeer en ‘n seun gaan baar. Ek dink ek weet hoe ek sou reageer as iemand so iets vir my verloofde sou sê. Ek sou heel waarskynlik baie sarkasties daarop geantwoord het. Maar Maria antwoord (in vers 38), “Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.” Ek glo dat Maria se nagedagtenis of ‘legacy’ nie oorheersend behoort te wees dat sy die moeder van Jesus was nie, maar eerder dat sy die engel geglo het nie. Daardeur het Maria haarself in dieselfde kategorie as haar voorvader Abraham geplaas, van wie die Woord sê dat hy gered was omdat hy geglo het.

Waar laat dit ons?

Nou is die vraag, ‘waar laat dit ons?’ Ek glo dat Sagaria se verhaal ons gerusstel in die wete dat God se genade vir ons genoeg is. Dit is ook die woorde wat God gebruik het teenoor Paulus toe diè by God gekla het oor die doring in sy vlees – ‘My genade is vir jou genoeg’ (2 Kor 12:9). Wanneer ons deur moeilike tye gaan en ons geloof wankel, dan is Sagaria se verhaal die verhaal van God se genade oor ons, wat vir ons genoeg is.

Ek is absoluut oortuig daarvan dat God baie meer vir ons het as net dit. Ek glo dat God aan ons, net soos aan Maria, ook wonderlike aankondigings gemaak het in Sy Woord. En ek glo dat ons soms met kinderlike geloof, soos Maria, aan daardie beloftes moet vasgryp en vashou totdat dit waar word in ons lewens. Ek glo dat, wanneer die storm van finansiële tekort byvoorbeeld dreig om ons te oorweldig, en ons beloftes lees soos Fil 4:19  “En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.”, dan moet ons daarvan sê,  “Hier is die dienskneg van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.” Ek glo dat, wanneer siekte ons aangryp en ons lewenskrag uit ons wegdrein, dat ons Skrifte soos Jes 53:5 “…en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” sal aangryp en daarvan sal sê, “Hier is die dienskneg van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.”

Hebr 11:6 leer ons dat dit sonder geloof onmoontlik is om God te behaag; en dat elkeen wat na God gaan, moet glo dat Hy ‘n beloner is van die wat na Hom soek. Daarom wil ek jou bemoedig: gaan soek na die Skrifte wat betrekking het op jou situasie. Lees dit hardop soos ‘n verklaring van jou geloof en sê dan, “Hier is die dienskneg van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.”

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.