Ons het verlede gesien hoedat God ons uitdaag om weg te beweeg van ons Horeb sodat ons die land kan in besit neem wat ons erfdeel is. Ons het ook gesien hoedat ons waaksaam moet wees vir die gees van Ammur wat slegte gerugte versprei en sodoende ons geloof verlam. Hierdie week kyk ons na vyf reuse wat ons keer om ons Kanaan in te neem.

Drie strategiese areas wat beskerm word

Die Here is nie net spesifiek oor waarheen ons moet gaan nie, Hy dui ook die gebiede aan. Daar is vyf gebiede wat ingeneem moet word voordat die res van Kanaan ingeneem kan word. Die vyf gebiede kan gegroepeer kan word in die berge (hoogtes), die valleie (hebreeus ‘arabah’ wat verwys na droë gebiede en nie na vrugbare valleie) nie en dan die vlaktes of laagliggende gebiede (hebreeus ‘sh’felah’). Die berge of hoogtes simboliseer ons aanbidding van God.  Die vlaktes simboliseer ons geestelike en fisiese welvaart. Dit is interessant dat daar vyf valleie is wat ook dien as toegangsroetes tot die res van Kanaan. Ek glo dat die valleie gesien kan word as simbolies van ons vyf sintuie of poorte waardeur daar toegang tot ons bewussyn verkry word.

Ons lees in Josua hoedat die koning van Jerusalem ‘n konfederasie met nog vier ander konings gemaak het om te keer dat Israel vir Kanaan kan inneem. Die vyf konings saam het die berge, vlaktes en valleie of toegangsroetes na Kanaan beheer:

Jos 10:3-11  Adóni-Sedek, die koning van Jerusalem, stuur toe na Hoham, die koning van Hebron, en na Píream, die koning van Jarmut, en na Jáfia, die koning van Lagis, en na Debir, die koning van Eglon, om te sê:  (4)  Trek na my toe op en help my, dat ons Gíbeon kan verslaan, omdat hy met Josua en met die kinders van Israel vrede gesluit het.  (5)  So het dan die vyf Amoritiese konings vergader en opgetrek: die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, die koning van Eglon, hulle en al hul leërmagte; en hulle het Gíbeon beleër en daarteen geveg. (6)  Maar die manne van Gíbeon het na Josua gestuur, in die laer van Gilgal, om te sê: Trek u hande nie af van u dienaars nie, kom gou op na ons toe en verlos ons en help ons; want al die konings van die Amoriete wat die Gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig.  (7)  Daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al die weerbare manskappe en al die dapper helde met hom saam.  (8)  En die HERE het aan Josua gesê: Wees nie bevrees vir hulle nie, want Ek gee hulle in jou hand; niemand van hulle sal voor jou standhou nie.  (9)  Toe Josua hulle skielik oorval—hy het die hele nag deur van Gilgal af opgetrek—  (10)  het die HERE hulle in verwarring gebring voor Israel, en hy het ‘n groot slag onder hulle geslaan by Gíbeon en hulle agtervolg op pad na die hoogte van Bet-Horon en hulle verslaan tot by Aséka en tot by Makkéda.  (11)  En toe hulle voor Israel uit vlug terwyl hulle op die afdraand van Bet-Horon was, het die HERE groot haelstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aséka, sodat hulle gesterf het; daar het meer gesterf deur die haelstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het.

Die vyf reuse en waarvoor hulle staan

Adoni-Sedek

Die eerste reuse-koning is Adoni-Sedek, koning van Jerusalem.  Sy naam beteken: “my heer of meester is regverdig.” Die hebreeuse woord ‘Adonai’ beteken meester of heer. ‘n Heer is een wat regeer of meester oor is, daarom wil hierdie gees graag oor ons posisie van geregtigheid heers. Hy verteenwoordig ‘n gees van onderdrukking wat lei tot onreg, vrees, armoede, verwarring en nederlaag. Hy is ook die koning van Jerusalem; wat beteken “besitter van vrede”; dus wil hy ons vrede steel.  As ons ons vrede verloor, vertrou ons nie op die Here nie, en kan ons nie in geloof werk nie. Hierdie reus sal enigiets doen om ons vrede  te steel. Hy sal probeer om bekommernis en vrees op te wek deur jou omstandighede op te blaas.  Die voortdurende onderdrukking kan hoofpyne, paniekaanvalle en benoudheid in die bors veroorsaak. Hy word weerstaan deur die toepassing van Fil 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  (7)  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hoham

Hoham, koning van Hebron – sy naam beteken “die god wie dring of dryf.” As ‘n demoniese god werk Hoham om mense te dryf deur sterk morele druk. Hy hou daarvan om mense in godsdienstige wettisisme te stuur om hulself te vervolmaak. Hierdie reus sal sal mense druk om hulself beter te verbeter deur gedragsverandering (werke) eerder as om op die Heilige Gees  te leun, waardeur hulle die werke van die vlees kan oorkom. Dit kan lei tot passiwiteit, ontvlugtings soos rekenaarspeletjies, morele korrupsie, uitputting, chroniese moegheid en gebroke verhoudings. Hy veroorsaak ‘n onvermoë om vorentoe te beweeg in die dinge van God en sal altyd geestelike oorlogvoering weerstaan. Die Woord leer ons in E 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  (9)  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Hebron beteken ‘assosiasie’ of ‘konfederasie’. Die gees van Hoham sal altyd probeer om jou te lei na ander mense wat ook verval het in wettisisme.

Piream

Piream, koning van Jarmut – sy naam beteken “soos ‘n wilde esel”, wat koppigheid verteenwoordig. Hy verteenwoordig ‘n gees van beleëring wat kan lei tot armoede, isolasie en die dood. Dit wil jou wild en trots hou om aan geestelike gesag te onderwerp sodat jy geïsoleerd sal wees. Hy maak dat jy nie by ‘n kerk wil aansluit nie of nie aan geestelike gesag wil onderwerp nie. Daardeur weerhou hy jou om die rol wat God vir jou uitgesit het, te vervul. Dit laat mens dink aan Psa 32:8-9  Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.  (9)  Wees nie soos ‘n perd, soos ‘n muilesel wat geen verstand het nie, wat ‘n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.

Jarmut beteken “hoogtes”, wat trots verteenwoordig wat jou van intieme aanbidding weerhou, want jy wil nie aan iemand anders onderwerp nie. Moenie toelaat dat hierdie gees jou afsonder nie.

Jafia

Jafia, koning van Lagis – se naam beteken ‘om te skyn’ of ‘om jouself te verhoog’. Hy verteenwoordig ‘n gees van blindheid. Jafia sal probeer om die lig op jouself te laat skyn deur bv. jou regte te eis, sodat jy God se eer vir jouself kan neem en die vermoë verloor om openbaring van God te ontvang. Hy kan jou geestelike begrip en insig verduister, ‘n gebrek aan vreugde en ‘n gevoel van slawerny veroorsaak. 2 Kor 3:15-17  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart;  (16)  maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.  (17)  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

Lagis beteken “onoorwinlik”.  Jy sal jouself as onvervangbaar of noodsaaklik beskou. Hierdie houding sal kom omdat jy die lig geword het in plaas van om Jesus die Lig te wees. Jy sal jouself sien as onoorwinbaar teen Satan se krag, maar juis daardeur sal jy val. Laat Jesus die Here wees. Lig Hom op sodat mense op Hom getrek kan word en nie jouself nie.

Debir

Debir, die koning van Eglon; se naam beteken ‘spreker’ en ‘heiligdom’. Hy verteenwoordig ‘n gees van beskuldiging. Dit poog om jou te gebruik om ander se reputasies aan te val, leiers te diskrediteer en om ware profetiese openbaring te keer om uit te gaan of om valse profete vry te laat. Sy doel is om die stem van die Here af te sny, die oorlogskreet van die heiliges te stop en die teenwoordigheid van God uit jou midde te verwyder. Hierdie reus sal jou probeer ompraat teen jou mede broers en susters in die kerk; teen die huishouding van God. Sy begeerte is dat jy die stem van die aanklaer van die broers word.

Openb 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Eglon beteken ‘n bul en verteenwoordig een wat ander aanval deur die gebruik van woorde van kritiek, beskuldiging en leuens (tipies Amoriet!).

Makèdda

Ons lees hoedat die vyf reuse-konings (onthou dat die Amoriete reusagtig groot was) saam ‘n konfederasie gevorm het om die land teen Israel te beskerm. Die Here was egter getrou en het saam geveg teen die reuse totdat hulle oortuigend verslaan is. Wat het egter van die vyf konings geword? In vers 16 lees ons dat hulle gevlug het en gaan wegkruip het in ‘n grot by ‘n plek met die naam van Makèdda. Die naam Makèdda is saam met die name van die vyf konings vir ons van belang. Makèdda beteken “plek van herders” en die konnotasie daaraan is ‘crookedness’ of korrupsie. Hierdie vyf konings (demoniese heersers) begeer om ‘n plek van heerskappy oor God se mense te vestig. Hulle begeerte is om die “herders” oor die Here se kudde te word deur hul geestelike invloed op God se mense. Hulle wil die geestelike invloed van ons Herder, Jesus Christus, vervang. Hulle plan is om die mense (of kudde) met dwang na ‘n aangewese plek te laat gaan. Dus is hierdie konings van plan om God se mense met geweld en geestelike druk te beheer en te verskuif na ‘n plek weg van die ware Herder sodat hulle geslag kan word.

Tydens my navorsing het ek afgekom op ‘n artikel waar Pastor Bill Hamon vertel dat hy ruk terug ‘n droom gehad het oor Makèdda. In die droom het hy deurentyd gehoor: ‘Makèdda is die antwoord. Makèdda  is die sleutel. Hanteer Makèdda!’. Hy vertel dat hy nie eens geweet hoe om Makèdda te spel nie, maar dat hy dit neergeskryf het sodat hy dit nie sou vergeet nie. Die volgende dag het hy en sy skoondogter dit probeer opsoek. Hulle het “machi” en “da” gevind in die konkordansie en ontdek dat hulle saam beteken “dit is die een wat jou onder laat gaan, laat verarm en laat depressief word.”

Plaas jou voete op jou vyand se nek!

Hier is wat Josua gedoen het om die vyf konings te oorwin:

Jos 10:18  Josua [het] gesê: Rol groot klippe teen die ingang van die spelonk en stel manne daarby aan om hulle te bewaak.

Bind hierdie magte en verseël hulle sodat hulle nie jou houdings en optrede sal beïnvloed nie. Sit ‘n wag sodat hulle nie teen jou uitbreek en jou in ballingskap neem nie.

Jos 10:24  En toe hulle dié konings uitgebring het na Josua, roep Josua al die manne van Israel en sê aan die aanvoerders van die krygsmanne wat met hom saam getrek het: Kom nader, sit julle voete op die nekke van hierdie konings; en hulle het nader gekom en hul voete op hulle nekke gesit.

Sit jou voete op die nekke van hierdie konings. Neem gesag oor hulle en plaas hulle onder jou voete.

Romeine 16:20 En die God van vrede sal die Satan binnekort onder julle voete vertrap.

Jos 10:25  En Josua sê vir hulle: Wees nie bevrees of verskrik nie; wees sterk en vol moed, want so sal die HERE met al julle vyande doen teen wie julle sal veg.

Moenie hierdie geeste vrees nie, maar gebruik die swaard, die Woord van God, om hulle te slaan en hulle dood te maak.

Ek glo dat 2018 die jaar is om beslissend met jou Makèdda te handel. Vra die Heilige Gees om aan jou te openbaar watter van hierdie geeste jou teruggehou het sodat jy vandag jou volle vryheid kan ontvang. Dit is wat die Heilige Gees aan elkeen van ons sê: “Ek het jou die oorwinning gegee oor hierdie geeste wat teen jou gekom het en probeer om jou by’n plek van oorgee te bring. Dit is tyd om jou voete op die nek van jou vyand te sit en jou oorwinning af te dwing! “

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.