Tommy Lessing

2017/09/17

Ek het onlangs ‘n getuienis gelees van iemand wat vertel dat hy op 35 jarige ouderdom verslaaf was aan sigarette en drank. Nadat hy tot bekering gekom het, het hy probeer om op te hou rook en drink, maar niks wou werk nie. Hy het die Here vertrou vir totale verlossing maar dit het net gelyk asof die hemele vir hom gesluit was – hy kon eenvoudig nie nee sê vir ‘n sigaret of drankie nie. Eendag het hy ‘n boek oor Bybelse vas en gebed gelees en besluit om dit te probeer. Hy het op ‘n vas gegaan en baie siek geword. Sonder dat hy dit besef het, was hy ook erg verslaaf aan koffie! Sy liggaam het deur erge onttrekkingsimptome gegaan totdat hy na die vierde dag dit nie meer kon hou nie en die vas gebreek het. Die volgende dag het hy ‘n groot verskil agtergekom. Waar hy voorheen nie kon nee sê vir die versoeking om te rook of drink nie, het hy nou skielik die wilskrag daarvoor gehad. Die krag wat die verslawing oor hom gehad het, was gebreek!

Daar is baie opregte vrae wat mense vra oor vas wat ons nie kan ignoreer nie. Daar is egter ook vrae wat twyfel skep en mense beroof van seën wanneer mense vas. Sommiges verstaan dit nie en het nog nooit gevas het en sit met vrae oor hoe, waarvan en waarom vas mense? Daar is vandag nog mense wat vas verstaan en vir die regte redes vas, en geweldige seen ontvang van die Here.

Wat is ‘n Christelike vas?

Bybels is ‘n Christelike vas die weerhouding van voedsel, drank, slaap of seks vir ‘n tydperk om op geestelike groei te fokus. Gedurende hierdie tyd ontsê ons iets van die vlees om God te verheerlik, ons gees te versterk en dieper in ons gebedslewe te gaan. Die tydperk wat ons sou afstaan aan die aktiwiteit, word tradisioneel gewy aan gebed, soos gebed gedurende ‘n etenstyd.

Vas is nie ‘n soort ‘werk’ wat deur Christus beveel word of deur die Skrif vereis word nie. Dit beteken egter nie dat vas nie sterk aanbeveel word as deel van ons geestelike groei nie. In die boek Handelinge het gelowiges gevas voordat hulle belangrike besluite geneem het. Vas en gebed word dikwels aanmekaar gekoppel. Te dikwels val die klem op die gebrek aan voedsel,  maar die doel van vas is om ons oë van die dinge van hierdie wêreld af te haal en eerder op God te fokus. Vas is ‘n manier om aan God en onsself te bewys dat ons ernstig is oor ons verhouding met Hom. Vas moet beperk word tot ‘n vasgestelde tyd, veral wanneer dit ‘n vas van voedsel of vloeistowwe is. Vas is nie bedoel om ons vlees te straf nie, maar om op God te fokus.

Vas moet ook nie as ‘n ‘dieetmetode’ beskou word nie. Ons moet nie vas om gewig te verloor nie, maar eerder om dieper gemeenskap met God te verkry.

Vas in die Bybel en vroeë kerk

Die eerste plek waar ons die woord vas vind in die Bybel is in Rigters 20:26

 (26)  Daarop trek al die kinders van Israel, ja, die hele volk weg, en hulle het na Bet-el gekom; en hulle het geween en daar gebly voor die aangesig van die HERE en dié dag gevas tot die aand toe en brandoffers en dankoffers voor die aangesig van die HERE gebring.

Jesus het as mens self gevas en verwys na vas, bv. die 40 dae in die woestyn in Mattheus 4.

Daarna sê Hy dat Sy dissipels sal vas as Hy weg is in Markus 2:20 “Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, end an sal hulle vas, in daardie dae.”

Die mense in die Kerk in Handelinge het gevas toe hulle ouderlinge kies in Handelinge 14:23 En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, na gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het.

Cornelius het gevas in Handelinge 10:30 En Cornelius sê: Vier dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur, en die negende uur het ek in my huis gebid.

Die vroeë Kerk het elke Woensdag en Vrydag afgesonder om te vas. Die Fariseers weer het Maandae en Donderdae gevas. Epiphanis die Biskop van Silamis het gese “Wie weet nie dat die kerk die vierde en sesde dag as dag van vas gebruik”

Jonathan Edwards het die dag voor sy bekende preek “Sinners in the hands of an angry God” gevas, en toe breek daar herlewing uit.

Praying Hyde was so intens besig om te bid en die Here te soek dat iemand skryf “he would leave his bed unslept in and the food untouched because he was so engrossed in intercession that he forgot to eat and sleep”.

Verskillende maniere om te vas

Alhoewel vas in die Skrif amper altyd ‘n vas van voedsel of water is, is daar ander maniere ook om te vas.

Enigiets wat jy tydelik kan opgee om sodoende beter op God te fokus, kan as ‘n vas beskou word. So ‘n vas word ‘n gedeeltelike vas genoem.  Ons lees in die Bybel van ‘n gedeeltelike vas in  Dan 10:2-3  In daardie dae het ek, Daniël, drie volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie; en ek het my glad nie gesalf nie, totdat drie volle weke om was.

Sommige van ons mag dalk nie volkome van voedsel kan vas nie (diabete, byvoorbeeld), maar almal kan tydelik iets opgee om op God te fokus. Selfs die weerhouding van die televisie of sosiale media vir ‘n tydperk kan ‘n effektiewe vas wees.

‘n  Normale vas is die weerhouding van kos en vloeistowwe (behalwe water)  vir ‘n vasgestelde periode. Dit hoef nie vir ‘n lang tydperk, soos drie dae of drie weke te wees nie. Mens kan byvoorbeeld een ete vas, soos ‘n middagete. Die Herlewing in 1857 in Noord Virginia het uitgebreek nadat mense gedurende hul etenstye gevas en gebid het. (Die “Fulton Street revival 1857”)

‘n Krisis vas of absolute vas word gedurende tye van groot krisis onderneem. Dit is die absolute weerhouding van alle kos, vloeistowwe en selfs water vir ‘n vasgestelde tydperk. Ons lees van ‘n krisis vas in die boek Jona. God wou die stad Ninevé verwoes vanwee die geweldige sondes wat die mense daar gepleeg het. Hy het toe vir die profeet Jona gestuur om die mense van Ninevé te waarsku wat gaan gebeur as hulle nie hulleself bekeer nie.  Jona 3:4-10:

(4)  En Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê: Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes. (5)  En die manne van Ninevé het God geglo en ‘n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. (6)  En toe die berig die koning van Ninevé bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld in die as gaan sit. (7)  En hy het in Ninevé laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot manne—geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie; (8)  maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. (9)  Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie? (10)  En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.

Omdat die atmosfeer gedurende ‘n vas tydperk een van erns is, sal mens alle ontspanning of gerieflikheids-aktiwiteite vermy wanneer jy vas, soos televisie kyk, sport, ens.

Paulus leer ons dat die weerhouding van seks ook ‘n deel van vas is:

(1 Kor 7:5)  Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Jesus het spesifieke voorskrifte gegee vir wanneer ons vas:

(Mat 6:16-18)  En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Vas is ook nog vir vandag

 • Vas is nie iets wat sommer so terloops gedoen word nie.
 • Dit is n saak van die hart. Daar is verootmoediging en benoudheid.
 • Jy kan bid sonder vas, maar nie vas sonder gebed nie.
 • Wanneer mense vas en ernstig bid gebeur daar vandag nog wonderlike dinge.
 • Wanneer mense vas en bid ervaar hulle geestelike deurbrake wat andersins nie sou gebeur nie
 • Mens kan vas saam met n groep mense, of alleen.

Riglyne vir vas

 • Moet dit nie met n halwe hart doen nie.
 • Vra die volgende 3 vrae as jy wil vas
  • Waarom doen ek dit,
  • Waarvoor doen ek dit en
  • Waarvan vas ek?

Voorgestelde moenies

 • Beperk TV kyk en sosiale media. Bid in daardie tyd
 • Geen sport
 • Geen koerant of tydskrif
 • Beperk sel en internet, wêreldse musiek
 • neem self inisiatief (geen koffie, lekkernye ens.)

Voorgestelde moets

 • Begin deur een maaltyd per dag uit te sny en bid spesiaal in daardie tyd
 • Elke dag op my knieë saam met iemand anders
 • Elke dag met een persoon kontak wat nood het
 • Elke dag saam met en/of vir iemand bid
 • Elke week een gesamentlike biduur/selgroep ook bywoon
 • Die komende eredienste almal bywoon
 • Meer tyd in gebed spandeer
 • Meer Bybel lees in spaartye

Slot

Christelike vas is meer as om onsself kos of iets anders van die vlees te ontsê – dit is ‘n lewenstyl voor God. In Jesaja 58 leer ons wat ‘n “ware vas” is: Vas bevorder nederigheid, breek die kettings van ongeregtigheid, maak die toue van die juk los, bevry die verdrukte, voed die wat honger is en voorsien aan die armes. Die konsep van vas is nie ‘n eendaagse ding nie – dit is ‘n lewenstyl van ‘n dienaar wat vir God en ander leef. Ek sluit af met die woorde van Jesaja in Jes 58:8-11

(8)  Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees. (9)  Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, (10)  en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. (11)  En die HERE sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.

2 thoughts on “Om te Vas

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.