Tommy Lessing

2017/09/03

In 1971 het prof. Albert Mehrabian ‘n boek gepubliseer waarin hy sy navorsing oor nie-verbale kommunikasie (kommunikeer sonder woorde) bespreek het. Hy het bevind dat deelnemers aan die navorsing hul beoordeling van geloofwaardigheid gebaseer het op ander faktore as die fisiese woorde wat die spreker gepraat het: 55% van kommunikasie is aan die spreker se lyftaal toegeken en 38 persent aan die stemtoon en klank van hul stem. Hulle het slegs 7 persent van hul geloofwaardigheidsassessering aan die spreker se fisiese woorde toegeken.

Hoewel hierdie navorsing ‘n groot invloed gehad het op die wyse hoe ons boodskappe meer effektief kan oordra, glo ek dat dit die groter impak van die navorsing eintik meer wys hoe die boodskap ontvang word,  ma.w. wat meer van belang is, is die wyse waarop die hoorder geluister het, want dit het die belangrikheid van die boodskap vir hom bepaal.

Ons het verlede keer gehoor hoedat geloof deur gehoor kom, hetsy of dit Skrif is en of dit prediking uit die Skrif is:

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Die implikasie is dat die manier hoe ons hoor, ‘n verreikende invloed kan hê op die kwaliteit van ons geloofslewe.

Jesus het die belangrikheid van hoe ons luister, aan Sy dissipels verduidelik met die gelykenis van die saaier. Hy sluit die gelykenis af met hierdie ernstige waarskuwing: “Pas dan op hoe julle hoor…”

Kom ons lees die gelykenis saam:

Luk 8:4-18  En toe daar ‘n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by Hom aangesluit het, sê Hy aan hulle deur ‘n gelykenis:  (5)  ‘n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai; en toe hy saai, val ‘n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet.  (6)  En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.  (7)  En ‘n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik.  (8)  En ‘n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. Toe Hy dit gesê het, roep Hy uit: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!  (9)  En sy dissipels het Hom gevra en gesê: Wat beteken hierdie gelykenis tog?  (10)  En Hy antwoord: Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken; maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie.  (11)  Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God.  (12)  Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie.  (13)  En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af.  (14)  En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie.  (15)  En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra.  (16)  En niemand steek ‘n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie; maar hy sit dit op ‘n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.  (17)  Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.  (18)  Pas dan op hoe julle hoor; want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het.

Jesus vertel ‘n gelykenis wat begin: “’n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai…” Dan interpreteer hy in vers 11 en 12: “ Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God. ” Die saaier is dus die een wat die Woord verkondig. Vers 12 begin met ”Dié langs die pad is die hoorders…

Jesus vertel dus ‘n gelykenis oor die prediking en hoe die mense na die prediking luister. Uit die gelykenis is dit duidelik dat die sukses van die saaiery baie afhanklik is van die aard en die ontvanklikheid van die grond, m.a.w. die grond is of ontvanklik of dit is nie ontvanklik om die saad of prediking te ontvang nie.

Aangesien geloof deur die gehoor kom, is Jesus se boodskap oor hoe ons hoor, vir ons van groot belang.

Vier maniere van hoor

Daar is vier response op die prediking van die Woord wat Jesus noem – vier soorte grond. Wat ons veral opmerk, is dat Jesus elkeen van hulle eksplisiet interpreteer as vier maniere om die Woord te hoor – die hele gelykenis gaan alles oor gehoor.

Luister maar hoor nie

Vers 5 sê dat daar ‘n paar saadkorrels – (prediking)  langs die pad geval het, en dit is onder die voet vertrap en die voëls van die lug het dit opgevreet. Dan lees hy in vers 12:’ Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. “Dit is die eerste tipe grond of manier van hoor.

Die sleutel gedagte wat hier vir my uitstaan, is dat ons nie gered kan word as ons nie glo nie. Omdat dit ‘n geestelike beginsel is, sal aanslaee op gesalfde prediking ‘n besliste aanval van ons vyand wees.

Die duiwel is ‘n subtiele en onverskrokke vyand. Hy sal alles doen wat hy kan om ons profyt deur die woord van God verhinder. Wanneer ons onverskillig staan teenoor die prediking van die woord, dan sal hy die woord uit ons harte steel, sodat ons nie moet glo en dalk gered word nie. Omdat ons nie gered kan word tensy ons glo nie, sal die woord van die evangelie nie vir ons ‘n reddende woord kan wees nie, tensy dit met geloof gemeng word.

Daarom doen die duiwel alles wat hy kan om ons daarvan te weerhou om te glo. Hy sal

  • Geestelike geraas veroorsaak sodat ons nie die woord kan glo wanneer ons dit lees en hoor nie. Geestelike geraas is bekommernisse, gedagtes wat dwaal of aan die slaap raak wanneer ons moet Bybel lees of na ‘ preek luister;
  • Die belangrikheid van die boodskap afmaak, teen-argumente teen die woord opbou of bloot eenvoudig die woord steel, m.a.w. ons laat vergeet wat die boodskap was wat ons gehoor het.

Hoor met die verstand

Vers 6 sê: “En ‘n ander deel het op die rots geval; en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.” Toe interpreteer Hy vers 13: “ En dié op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir ‘n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af ” Dit is ‘n tweede tipe grond of manier van hoor.

Diegene op wie die woord ‘n goeie indruk maak, maar wat nie diep en duursaam is nie, sal hul ware aard in tye van versoeking toon; net soos die saad wat op die rots gesaai was, waar dit geen standvastige wortel kon kry nie. Hierdie mense hoor met hulle verstand. Hulle glo ook met hulle verstand. Ongelukkig is hulle harte of gees dormant of verhard sodat die saad nie werklik kan wortel skiet nie. Sulke mense sal die dienste begin bywoon en geestelik groei sodat hulle lyk na saad wat vol belofte is. In die tyd van versoeking val hulle dan ongelukkig weg van hul goeie begin. Hulle sal ook kla dat hulle sukkel om te glo. Hulle versoekinge kom dikwels in die vorm van spottery of verwerping deur die wêreld. Of die versoeking voortspruit uit die glimlagte of die frons van die wêreld, hulle word maklik daardeur oorwin.

Aandag-afleibare gehoor

Vers 7 sê dat “‘n ander deel het tussen die dorings in geval; en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik.”  “Vers 14 interpreteer dit :” En wat in die dorings geval het—dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie ” Dit is die derde soort grond of soort hoor. Ek neem dit aandag-afleibare gehoor.

Die sorge van die lewe is die eerste linie wat gestuur word om hierdie hoorders se aandag af te lei. Oormatige of langdurige bekommernis kan lei tot angs aanvalle, chroniese angstigheid, fobies of ongesonde stres. Omdat hierdie drie toestande die liggaam se veg-of-vlug funksies aktiveer, word alle inligting wat nie direk op die bekommernis  of die oplossing daarvan van toepassing is nie, op die agtergrond geskuiwe.

Die liefde vir rykdom of die goeie dinge van hierdie lewe vorm net sulke gevaarlike en ondeurdringende dorings soos bekommernis om die goeie saad van die woord te verstik. Ons almal weet hoe moeilik dit word om konstant in die woord en naby aan die Here te bly in tye van voorspoed.  Die liefde van gemak en plesier of ‘n gerieflike lewe kan mens in ‘n valse staat van veiligheid plaas sodat jou aandag afgelei word van die woord wat gepredik word.

Vrugbare gehoor

Heel laaste sê vers 8: “ En ‘n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewer. ” Vers 15 interpreteer: “ En wat in die goeie grond val—dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra.  “Dit is ‘n vierde tipe grond of soort gehoor.

Die goeie grond wat goeie vrug voortbring, is ‘n edele en goeie hart, goed toegerus om onderrig en gebod te ontvang.  So ‘n hart is ontvanklik vir die prediking van die woord, die woord skiet wortel en groei en daardeur word die hoorder se geloof gebou.

Hier is drie sleutel gedagtes wat uitstaan:

  1. Die woord word gehoor – die hoorder luister nie net met sy verstand nie, maar ook met sy gees.
  2. Die woord word gehou – die hoorder dink na oor die woord, hy bepeins dit en dink aan maniere hoe hy dit kan toepas in sy daaglikse lewe. Omdat die woord gehou word in sy gees, begin dit om sy voetstappe te bepaal en verander sy lewe se rigting.
  3. Die woord dra vrug wanneer die woord met volharding gehou word – Daar moet beide geduld en verdraagsaamheid wees; verdraagsaamheid om die verdrukking en vervolging wat mag ontstaan ​​as gevolg van die woord, te ly; en geduld om voort te gaan tot die einde toe wanneer die woord konstant vrug begin dra.

Pas dan op hoe julle hoor

Jesus sluit die verduideliking van die gelykenis af met vers 18:

Pas dan op hoe julle hoor; want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het.

Mense haal hierdie vers dikwels aan wanneer hulle na materiële rykdom verwys – aan hom wat het, sal gegee word. Dit is egter nie wat Jesus hier bedoel het nie. Die sinteks van die woorde word deur die woordjie ‘want’ bepaal: Pas dan op hoe julle hoor, want

Jesus waarsku ons dat die manier hoe ons hoor, ‘n wesentlike invloed het op die geestelike openbaringe en seën wat ons ontvang. Die punt van vers 18 is om op te klaar wat in die vier gronde gebeur het. Drie keer het die negatiewe waar geword: “Wie nie het nie, selfs wat hy dink hy het, sal van hom weggeneem word.” Slegs een keer – met die vierde grond – het die teenoorgestelde waar geword: “Elkeen wat aan hom het, sal meer gegee word. “As jy met ‘n eerlike en goeie hart hoor, sal meer aan jou gegee word. Jy sal die verborgenhede van die koninkryk van God mag leer ken (vers 10).

Ek wil jou bemoedig om jouself te beoordeel hoe jy luister wanneer die woord van God gepredik word. Wens jy dalk dat die diens moet verbygaan, of luister jy met jou verstand sowel as jou gees sodat die verborgenhede van die koninkryk van God vir jou geopenbaar kan word?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.