Tommy Lessing

2017/05/07

Ons almal beland soms in hopelose situasies. Sulke situasies kan al ons energie tap en ons in die dodelike greep van aandoenings soos depressie, hoë bloeddruk en selfs selfmoordneigings; laat beland. In Mark 9 lees ons van ‘n pa wat in so ‘n hopelose situasie met sy seun was. Hy het Jesus gevra om hom te help en Jesus se antwoord aan die pa is vir ons insiggewend. Ons lees Jesus se antwoord in Mark 9: 23 En Jesus sê vir hom: Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Dit was dan ook die eerste sleutel waarna ons gekyk het, waarmee jy jou hopelose situasie kan omdraai. In hierdie Skrif sien ons dat Jesus alreeds bereid en gewillig was om die pa te help. Die probleem was nie by Jesus wat nie wou help nie, dit was by die pa! Dit bring ons by die tweede sleutel wat ek sien wat ons kan gebruik om ‘n hopelose situasie om te draai:

Sleutel 2: Skuif jou fokus

Hopelose situasies eskaleer gewoonlik. In die proses, eskaleer die druk op die betrokkenes, daarmee saam. Dit het weer tot gevolg dat hulle ‘n bietjie oorweldig begin voel. Soos wat die situasie eskaleer, raak dit al hoe meer prominent todat dit die mense se denke, emosies en selfs handelinge begin beïnvloed. Mense slaap sleg en hulle eetlus is weg. Hulle neem besluite wat hulle andersins nooit sou geneem het nie. Vrees begin om oor te neem. Hulle begin onbewustelik om op slegte tyding te wag. Hoewel Christene in sulke tye baie meer as normaalweg bid, voel hulle half skuldig daaroor en verwag daarom nie regtig dat daar uitkoms gaan kom nie. Hulle raak so gefokus op die situasie dat dit soms moeilik word om selfs eenvoudige oplossings om dit te oorwin, raak te sien.

Die nasie Israel was op ‘n stadium op so ‘n slegte plek. Die Filistyne het hulle uitgedaag tot oorlog en die twee nasies se weermagte het teenoor mekaar gelê  by die Vallei van Ela. Die Filistyne het hulle beste soldaat, ‘n reus van ‘n man wat 3 meter lank was, gestuur om die Israeliete te tart. Ons lees van die situasie in 1 Sam 17:1-11  En die Filistyne het hulle leër versamel vir die oorlog en bymekaargekom by Sogo wat aan Juda behoort, en laer opgeslaan tussen Sogo en Aséka in Efes-Dammim.  (2)  Maar Saul en die manne van Israel het byeengekom en laer opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel.  (3)  En die Filistyne het duskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was.  (4)  Toe kom daar ‘n baasvegter uit die laers van die Filistyne, met die naam van Góliat, uit Gat; sy hoogte was ses el en ‘n span.  (5)  Daar was ‘n koperhelm op sy hoof, en hy het ‘n pantser van skubbe aangehad—die gewig van die pantser was vyf duisend sikkels koper—  (6)  en skeenplate van koper was aan sy bene en ‘n koperlans tussen sy skouers.  (7)  Die steel van sy spies was soos ‘n wewersbalk, en die lem van sy spies was van ses honderd sikkels yster, en die skilddraer het voor hom uit geloop.  (8)  En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê: Waarom trek julle uit om jul in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn, en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle’n man uit, dat hy na my toe afkom.  (9)  As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees; maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien.  (10)  Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my ‘n man, dat ons saam kan veg.  (11)  Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees.

Wanneer ons in ‘n hopelose situasie beland, dan voel ons amper soos wat die Israeliete gevoel het: Verskrik en baie bevrees. In sulke omstandighede, waar jy enige oomblik verwag dat iets slegs gaan gebeur, is dit moeilik om jou geloof te aktiveer. Ons ken almal die res van die verhaal, waar die skaapwagter Dawid toe daar aangekom het om vir sy broers kos te neem. Dawid was egter nie, soos die res van die leer, oorweldig deur die situasie nie. Hy het onderskei dat die geveg nie een van vlees was nie, maar van gees. In plaas daarvan dat Dawid die skaapwagter bevrees geraak het, het hy verontwaardig geraak. Dawid se fokus was op sy God.

  • Hy het verby die mense gekyk.
  • Hy het verby sy omstandighede gekyk.
  • Hy het verby die reus voor hom gekyk.
  • Hy het gefokus totdat alles rondom hom uit fokus geraak het, en hy net vir God kon sien.

Ek wil jou vandag bemoedig. Breek uit die mure van jou wanhoop. Skuif jou fokus. Die God van Wonderwerke is gister, vandag en more steeds dieselfde. Net soos wat Hy bereid was om die pa van die epileptiese seun te help, is hy vandag bereid en gewillig om jou ook te help. Daar is egter iets wat jy moet doen. Dit staan geskrywe in Markus 9:23: 23 Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Om te kan begin glo, moet jy positiewe geloof aktiveer. Positiewe geloof sal ongelukkig moeilik aktiveer as jy net op die hopelose situasie fokus.

Geloof is soos ‘n kamera: Dit bring voort waarop jy fokus.

As jy op die negatiewe fokus, sal jy negatiewe geloof voortbring. Dan sal die slegte dinge waarvoor jy bang is, met jou gebeur. As jy op die positiewe fokus, sal jy positiewe geloof voortbring. Onthou dat die Here reeds bereid en gewillig is om jou te help. Jou gebed moet dus nie alleen wees, ‘Here help my!’ nie. Dit moet ook wees: ‘Here, wys my wat ek moet doen om hierdie situasie te oorwin.’ Nou is die vraag sekerlik, Hoe aktiveer mens jou geloof? Blaai saam met my na Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Die Engelse vertaling lees, ‘faith comes by hearing…’ Geloof kom soos wat die reen kom wanneer die omstandighede reg is. Omstandighede vir geloof word reg wanneer mens na die Woord luister.

Dit is wanneer mens na die Woord van God luister, dat geloof in jou geaktiveer en lewend gemaak word. Deur die Woord van God te hoor, skuif jou fokus van die situasie om jou na die God voor jou.

Dit bring ons by die derde sleutel:

Sleutel 3: Petisie voor God

Jes 62:6-7  o Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. o Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes—moenie rus nie  (7)  en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde!

Hierdie wagters op die mure, is mense wat gedurigdeur bid. Wanneer die kinders van die Here hulleself in hopelose situasies bevind, is hulle geneig om baie of gedurigdeur te bid. Dit verwys na intersessors, maar dieselfde beginsel geld vir mense in hopelose situasies. Die Woord van die Here sê dat sulke mense die Here gedurigdeur aan SY beloftes moet herinner. Hulle moenie rus nie en hulle moet ook nie vir God laat rus nie. Ek het persoonlik ondervind dat my geloof baie meer gebou word wanneer ek hardop bid en God aan Sy beloftes herinner, as wanneer ek net bid ‘Here help!’ terwyl ek oorweldig voel deur die situasie. Hoe doen ‘n mens dit? Jy gaan soek al die Skrif wat jy kan vind wat betrekking het op jou situasie. Is dit bv. Gesondheid?  Daar is baie Skrif daaroor. Skryf of druk die versies uit en lees dit oor en oor.  Geloof kom deur die gehoor. Petisie voor God. Stel jou probleem voor hom en volg dit dan deur die Skrif wat jy voor jou het, hardop voor te lees en Hom daaraan te herinner. Moet dit nie net een keer doen nie. Doen dit elke keer wanneer die paniek aanvalle kom. Doen dit elke dag. Doen dit twee of drie keer per dag. Moenie rus nie en moet God nie laat rus nie todat die deurbraak kom of totdat jy ontvang het. Jy sal agterkom dat, elke keer wanneer jy dit doen, jy ‘n bietjie meer geloof het en ‘n bietjie minder ‘worry’. Hou aan en moenie ophou nie totdat jou geloof minstens 90% en jou bekommernisse net 10% is. Wanneer jou geloof geaktiveer is, dan is jy gereed vir die vierde en laaste sleutel waarna ons gaan kyk.

Sleutel 4: Ontvang

Ons het reeds gesien wat Jesus aan die pa van die epileptiese seun gesê het in Mark 9: 23 En Jesus sê vir hom: Wat dit (jou situasie) betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

‘n Rukkie later, in Markus 11, is Jesus besig om Sy dissipels te leer oor geloof. Ons lees in Mark 11:23-24  Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.  (24)  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Hierdie twee teksverse is baie bruikbaar tot lering oor geloof. Tel bv. hoeveel keer die woord ‘sê’ of ‘vra’ voorkom in die twee verse. Dit is baie keer nê? Geloof kom wanneer jy baie ‘sê’. Ons fokus is egter op ‘n woord wat in vers 24 voorkom. Die Griekse woord hiervoor is ‘lam-ban-o’ en dit beteken ‘ek ontvang’. Jesus sê in vers 24: : Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Die spesifieke toepassing van die woord in die konteks van die sin wat Jesus gebruik het, beteken ‘om letterlik sowel as figuurlik te ontvang’. Kom ons kyk na die volgorde:

  1. Alles wat julle in gebed vra – jy moet eers bid
  2. Glo dat julle dit sal ontvang – daar moet ‘n daad plaasvind waar jy ontvang nog voordat jy dit fisies kry
  3. En julle sal dit verkry – die fisiese manifestasie van die oplossing

Hier het ons dus die volgorde: Vra – Ontvang – Verkry.

Is daar ander Skrif wat hierdie teksverse ondersteun? Kom ons blaai na Jak 1:5-7  En as iemand van julle wysheid [of wat jou nood ook al mag wees] kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.  (6)  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.  (7)  Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie

Ons sien hier dat twyfel die vyand van geloof is. Twyfel verhoed dat ons kan ontvang. Twyfel moet genadeloos vernietig word. Ons het ook gesien dat Jesus alreeds, nog voordat ons vra, bereid en gewillig is om te help. Wanneer jy ontvang, sal jy weet dat jy weet dat jy weet dat jou gebed beantwoord is.

Jy sal nie twyfel nie. Jy sal weet.

Hoe weet mens dat jy ‘n saak deurgebid het en dat jy ontvang het?

Die eerste leidraad is dat jy onbewustelik sal reg praat. Mense wat nog nie ontvang het nie, sal die woord ‘Wanneer’ gebruik wanneer hulle oor hulle situasie praat, ‘Wanneer die Here ons gehelp het’. Dit is omdat hulle nog wag om te ontvang – iewers in die toekoms. Mense wat reeds ontvang het, sal die woord ‘Toe’ gebruik, ‘Toe die Here ons gehelp het’. Dit is omdat hulle reeds ontvang het.

Die tweede leidraad is die vrug daarvan (om te ontvang) is in Fil 4:7  En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Jy sal ‘n ongekende vrede in jou gemoed ervaar wat jy nie kan beskryf nie. Jou bekommernisse sal van jou af wegval. Jou gemoed sal verander. Jy sal van dankbaarheid oorloop. Die vrede sal vir jou net so lekker wees.

En jy sal weet: God het my hopelose situasie omgedraai.

Bemoediging

Broer, suster – voel dit of jou sorge besig is om jou van jou sinne af te dryf? Voel jou hart soos een groot donker gat van al die wanhoop? Dreig jou situasie om jou onder te kry? Ek wil jou bemoedig: Gaan maak daardie lys van God se beloftes in Sy Woord en herinner Hom daaraan dag en nag. Moenie ophou nie todat jy ontvang het en die vrede van God jou hart en sinne begin bewaar het.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.