Tommy Lessing

2017/04/11

Wanneer die Paastyd in die Nuwe Testamentiese tye aangebreek het, so word vertel, kon daar tot soveel as 2.5 miljoen Jode in Jerusalem verwag word om die Paastyd te vier. So ‘n groot aantal Jode kon maklik opgesweep word om hulle Romeine oorheersers aan te val. Dit was daarom verstaanbaar ‘n tyd waartydens die Romeine op hoë gereedheid was. Pontius Pilatus was die Romeinse goewerneur wat aangestel was oor die gebied waar die Israeliete gebly het. Hy het die gewoonte gehad om met ‘n reuse magsvertoon en ‘n groot groep soldate van Cesarea, waar sy setel was, na die stowwerige en oorbevolkte Jerusalem te gaan. Terwyl die soldate met volle wapenrusting gemarsjeer het, het die tromslaers die maat onheilspellend aangegegee. Agter hulle het die berede soldate op hulle perde gevolg, dan die Centurions en laastens die Goewerneur. Die mense het langs die strate gestaan en die Romeinse goewerneur en soldate verwelkom terwyl hulle deur die stad marsjeer het na die Romeinse garrisoen wat langs die Tempel gebou was. Van hier af kon die soldate ‘n wakende ogie oor die Jode by die Tempel hou.

Dit was dan ook die atmosfeer in Jerusalem ongeveer ‘n week voor Jesus se kruisiging. Hierdie jaar was daar egter ‘n verskil! Terwyl die verteenwoordiger van die Romeinse keiser, die goewerneur Pontius Pilatus, en sy groot gevolg soldate die stad binnegekom het vanaf die Westekant, het daar van die anderkant van die stad ‘n ander Koning tersteldertyd die stad binnegery. Die verhaal is in die Bybel opgeteken in Mat 21:1-11

En toe hulle naby Jerusalem gekom en Bétfagé aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus twee dissipels uit en sê vir hulle:  (2)  Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle ‘n eselin vind wat vasgemaak is, en ‘n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My.  (3)  En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur.  (4)  En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is:  (5)  Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier.  (6)  En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het;  (7)  hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit.  (8)  En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi.  (9)  En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!  (10)  En toe Hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man?  (11)  En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa.

Ons vier vandag Palm Sondag ter herinnering aan hierdie gebeurtenis. Hoewel Jesus reeds erken was as ‘n profeet, het die mense ook met ander oë na Hom gekyk. Toe Jesus uit die profeet Sagaria aanhaal was hulle opgewondenheid groot, want hulle het geweet wat in die volgende vers gestaan het. Kom ons lees dit gou:

Sag 9:9-10  Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel—op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.  (10)  En Ek sal die strydwaens uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal Hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde.

Die Jode het vers 9 voor hulle oë in vervulling gesien gaan. Natuurlik het hulle toe verwag dat vers 10 ook dadelik sou gebeur. Hulle het na Jesus begin kyk, nie as hulle Redder en Verlosser nie, maar as die langverwagte leier van ‘n rebellie wat die Romeinse juk uiteindelik sou breek. Die skares mense het Jesus, die seun van Josef gesien. Hy Hulle het nie Jesus, die Seun van God, gesien nie. Hulle het ‘n nuwe leier gesien, nie ‘n Verlosser nie. Jesus was vir hulle die antwoord op al hulle probleme. Vandag is egter ‘n dag om te reflekteer: Wie is hierdie Jesus, wat op ‘n eselvul Jerusalem binnegery het soos ‘n koning, op dieselfde dag toe die Romeinse prefek ook Jerusalem binnegery het?

Wie is hierdie man?

In Matt 21:10 vra sommige mense in die skare vir die ander, ‘wie is hierdie man?’ As jy deel was van so ‘n skare mense, en iemand vra vir jou, ‘wie is hierdie Jesus?’, sal jy hulle kan antwoord? Ons bely almal dat Hy die Here is, maar wie is Hy?

  1. Hy was ten volle mens: Daar is soveel oorweldigende getuienis dat die historiese Jesus wel bestaan het, dat min Bybelgeleerdes daaroor verskil. Ons leer uit die Bybel dat Hy bly kon wees, dat Hy kon huil en dat Hy ‘n goeie leermeester was. Wat Hom egter die meeste uitsonder as mens, vind ons in Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
  1. Hy is ten volle God: Jesus was nie net ten volle mens nie, Hy was en is ook ten volle God. Ons lees daarvan o.a. in Joh 10:28-30 En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  (29)  My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.  (30)  Ek en die Vader is een.
  1. Hy is ‘n ware Vriend: Mat 11:19 Die Seun van die mens het gekom—Hy eet en drink, en hulle sê: Dáár is ‘n mens wat ‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Al was Jesus heilig en sonder sonde, lees ons dat Hy liefdevol was. Hy het uitgereik na die siekes en hulle genees. Hy het empatie gehad ook vir diegene wat deur die samelewing verwerp was, soos die tollenaars, dronkaards en hedoniste. Hy is ook jou Vriend en wil jou ook help in jou lewe.
  1. Hy is ons Redder: Wanneer ons na die samelewing rondom ons kyk – en selfs na ons eie lewens, dan word dit duidelik dat daar by elkeen van ons ‘n groot skroef los is. Ons is geneig om die verkeerde dinge te doen, al weet ons dat dit verkeerd is. Ons lees in Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vasgevang in ‘n stroom van sonde wat sterker as ons is, het ons iemand nodig om ons te red. Jesus Christus het dit gedoen toe Hy aan die kruis vir ons gesterf het en daardeur dit vir ons moontlik gemaak het om gered te word: Rom 4:22-25  Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken.  (23)  Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie,  (24)  maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het,  (25)  wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. 

Oproep Tot Aksie

Jesus Christus het opgevaar na die hemele waar Hy sit aan die regterhand van God, vanwaar Hy sal kom om te oordeel die lewende en dode. Hy is lief vir jou en wil graag hê dat jy sal deel in die ewige lewe saam met Hom. Tweeduisend jaar gelede het Hy op ‘n eselvul Jerusalem binnegery en is die eeue ou profesie van die profeet Sagaria vervul. Kom ons vier Sy Koningskap hierdie Paasfees op spesiale wyse en proklameer dit oor ons gesinne, gemeentes, dorpe, provinsies en oor ons land.

One thought on “Wie is hierdie Man?

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.