Past Tommy Lessing

2015-09-20

Kliek hier om te luister na ‘n opname van die preek.

Inleiding

Toe ek nog jonger was, het ek sommige vakansies by my ouma en oupa op die plot gaan kuier. Oorkant die plot was ‘n heuwel. Ek onthou nog hoedat ek in my kinderlikheid die Skrif in Mark 11:23-24 probeer toepas het:

Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. (Mark 11:23-24 AOV)

Ek het elke oggend vroeg vol verwagting venster toe gehardloop en gaan kyk, maar die berg wou nie skuif nie. So het my soeke op ‘n jong ouderdom reeds begin na die antwoord op die vraag: ‘Hoe vat ‘n mens met die vingers van geloof?’

Geloof

Voordat ons by die praktiese kom, is dit eers nodig om vir ‘n wyle stil te staan by geloof self:

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. (Heb 11:1 AOV)

‘Bewys’ beteken in hierdie geval, ‘n ‘bewys van eienaarskap’. Ek kan bv. oor die internet iets koop. Nadat ek daardie iets betaal het, is dit my eiendom, al het ek dit nog nie fisies ontvang nie. Indien die handelaar dit weer aan iemand anders ook sou verkoop, sou hy diefstal pleeg met my eiendom. Dit is dieselfde wanneer ons glo. Geloof is ons ‘kwitansie’ of bewys van ons eiendom, al sien ons dit nog nie.

Elke mens het ‘n maat van geloof ontvang:

Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. (Rom 12:3 AOV)

Sonder die geskenk van geloof kan niemand wedergebore word nie:

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; (Ef 2:8 AOV)

Hoewel elkeen dieselfde maat van geloof ontvang, is dit jou eie verantwoordelikheid wat jy daarmee doen. Hier dink ek aan die gelykenis van die talente. Ons doen soms met ons maat van geloof soos die een wat sy talent in die grond weggesteek het. Ons draai dit toe en steek dit weg:

En die een wat die twee talente ontvang het, kom ook en sê: Meneer, twee talente het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het u geken, dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaarmaak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. (Mat 25:22-25 AOV)

Geloof kan groot wees:

Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie. (Mat 8:10 AOV)

Geloof kan klein wees:

As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges! (Luk 12:28 AOV)

Geloof kan versterk word:

En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. (Hand 16:5 AOV)

Geloof kan swak wees:

En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.

(Rom 14:1 AOV)

Hier is ‘n paar belangrike dinge wat ek oor geloof geleer het op my pad met die Here:

 1. Geloof word normaalweg bepaal deur die maat van vertroue wat jy stel in die Beloftemaker (die een wat die belofte(s) aan jou gemaak het).
 2. Jou vrymoedigheid om te vra en te ontvang, hang af van jou persoonlike verhouding met die Beloftemaker.
 3. Die mate van intimiteit wat jy het met die Beloftemaker, sal jou lei oor wat Sy wil is in ‘n gegewe situasie.

Om te vra in geloof

Ons boodskap vir vandag staan op twee bene. Die eerste is in 1 Joh 5:14

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. (1 Joh 5:14 AOV)

Die tweede is in Jak1: 5-7.

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie (Jak 1:5-7 AOV)

Paulus gebruik die voorbeeld van wysheid in hierdie Skrifgedeelte, maar jy kan die woord ‘wysheid’ met enige ander toepaslike behoefte vervang, want dit gaan hier oor die beginsel. Is dit moontlik om te bid sonder twyfel? Ek glo dat, met bietjie moeite, dit wel moontlik is om jou twyfel voldoende te verminder dat jy ‘n antwoord op jou gebed sal ontvang.

Uit bovermelde twee Skrifgedeeltes sien ek die volgende:

 1. Besluit/definieer wat jou behoefte is.

Ek ondervind gereeld dat mense na die Here gaan in gebed, maar nie presies weet wat hulle wil he nie. Hulle verander dan kort-kort hulle behoefte. So ‘n praktyk is nie bevorderlik vir geloof nie en dit saai verwarring en twyfel. Doen eerder jou huiswerk voordat jy oor ‘n saak begin bid en stel vas presies wat jou behoefte is. Kom ons neem die voorbeeld waar jy die Here vir ‘n motor wil vertrou. Voordat jy na die Here toe gaan in gebed, moet jy eers navorsing doen en die koste bereken:

Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? — (Luk 14:28 AOV)

 • Stel vas wat is jou behoefte presies?

Het jy ‘n gesinsmotor of studentemotor nodig? Watter kleur? Hoeveel deure, sitplekke ens? Gaan kyk op die internet en in die stad na die verskillende modelle motors wat beskikbaar is. Skrywe al hierdie inligting neer in jou gebedsjoernaal.

 1. Waar is jou vlak van geloof huidiglik?

Dit sal dom wees om die Here te vra vir ‘n duur sportmotor as jy nie eers geloof het vir ‘n fiets nie. Waar is die vlak van jou geloof tans? Het jy geloof vir ‘n 10 jaar of ouer model, of vir ‘n later model motor? Tot waar dink jy, kan jy glo met die geloof wat jy nou het? Het jy geloof om die motor suksesvol met maandelikse paaiemente af te betaal of het jy geloof om te glo om die motor kontant te koop? Indien jy dit maandeliks wil afbetaal, wat is die paaiement wat jy kan bekostig? Tot watter bedrag het jy geloof om voor te glo?  Pas jou behoefte lysie hiervolgens aan.

 • Is daar ooreenstemming indien jy ‘n maat of vennoot het?

Indien jy getroud is, of ‘n sakevennoot het – moet julle die behoefte bespreek en saamstem tot waar julle kan glo. Jy kan dalk glo vir ‘n laat model motor, maar jou maat of vennoot slegs vir ‘n ouer model. Daar is dan geen ooreenstemming nie. Pas jou behoefte lysie aan om die laagste vlak van ooreenstemming te reflekteer. Daar is ‘n bekende spreekwoord wat lui dat ‘n ketting net so sterk is as wat sy swakste skakel is. Dit is ook waar in ons geestelike lewens. Kyk na hierdie insiggewende Skrifte:

Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. (Mat 18:19 AOV)

Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? (Amos 3:3 AOV)

 1. Wat is jou gesag ( jou terme van verwysing) waarmee jy God gaan nader?

Voordat jy na God gaan met jou gebed, is dit belangrik om seker te maak dat jy binne Sy wil bid. God se wil is in Sy Woord geopenbaar. Die beloftes in die Bybel gaan daarom die fondasie van jou versoek vorm.


BELANGRIK:

Jy kan nie iets in geloof ontvang wat groter is as wat jou kennis van die Woord van God is nie.


Doen daarom navorsing oor die Skrifte wat op jou situasie van toepassing is (‘voorsiening’ in ons voorbeeld van die motor). Skrywe hierdie Skrifte neer in jou gebedsjoernaal. Mediteer oor daardie Skrifte todat jy in jou hart oortuig is wat God se wil vir jou is en jy gemaklik voel daaroor! Trek die betrokke Skrifte uitmekaar, bespreek dit met jou vriende en geestelike leiers en dink daaroor na.

 1. Is daar enigiets is wat jou vrymoedigheid sal verhinder om vir God te vra?

Twyfel vernietig vrymoedigheid en geloof. Doen alles in jou vermoë om twyfel in jou gedagtes uit te roei en te vernietig. Pas die geestelike lesse wat jy tot dusver geleer het, toe om enige Twyfel in jou gemoed genadeloos aan te val en vernietig – ‘take no prisoners!’

VAL TWYFEL IN JOU GEMOED GENADELOOS AAN EN VERNIETIG DIT

Daar is baie dinge wat jou vrymoedigheid om te glo dat God jou gaan hoor, verhinder.  Moenie dat die gebrek aan vrymoedigheid jou gebede verhinder nie. ‘n Paar voorbeelde is:

 • ‘Skuldig voel’. Jy voel skuldig want jy ken die Here net as jy in die moeilikheid is. Nou voel jy dat dit nie reg is om na die Here toe te gaan met jou saak nie.
  • Teenaanval: Jy bly jou Pa se kind, maak nie saak wat jy doen nie. Dink bv. aan jou biologiese pa. Niks kan die feit dat jy sy kind is, verander nie. As Pa, kan ek ook nie ophou liefwees vir my kind nie, al ken hy my net wanneer hy in die moeilikheid is. Dieselfde geld in die gees. Neem die vrymoedigheid as Sy kind en nader tot Hom. Jou Skrif is dieselfde as die een hieronder.
 • Onbelyde sonde (en soms ‘n onwilligheid om dit te los)
  • Die teenaanval teen hierdie aanvalle is in 1 Joh 1:9

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. (1Joh 1:9 AOV)

 • As jy onwillig is om jou sonde te los, gaan sit en bereken die koste indien jy daarmee voortgaan.
 • Onvergifnis
  • Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. (Mat 6:14-15 AOV)
  • Vergewe beteken nie om goed te keur nie. Dit beteken eenvoudig dat jy ophou om gif te drink en te hoop dat jou vyand dan sal doodgaan. Gee jou wraak vir God en vra Hom om eerder vir jou wraak te neem.

Ons het nou die voorwaardes van vandag se twee teksverse nagekom:

 1. Ons het vrymoedigheid om na God te gaan met ons behoefte
 2. Ons weet wat Sy Wil is in die situasie en het die gesag (Skrif) om ons versoek te ondersteun
 3. Ons kan in die geloof bid, sonder om te twyfel, want die Here gee aan elkeen sonder verwyt
 4. Ons is nou gereed om te ontvang

Slot

Ek wil u elkeen aanmoedig om hierdie week ‘n geloofsprojek te begin om sodoende u geloof te begin beoefen. Identifiseer ‘n saak waarmee u na God kan gaan in gebed. Dit moet nie te moeilik wees wees en maklik binne u vlak van geloof kan val. (Dalk het u ‘n nuwe buisie tandepasta of nuwe skoenveters nodig maar nie die geld om dit te koop nie!) Pas die beginsels hierbo toe tot waar u die saak in gebed na God geneem het.

Volgende week leer ons hoe om geloof te ontvang.

Amen

5 thoughts on “Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.