Past Tommy Lessing

2015/08/30

Kliek hier om na die opname van die preek op Youtube te luister.

Die Swaard van die Here

Tema: Herstel jou swaard

Swaarde het begin ontstaan toe ystersmede begin het om koper en brons te vermeng. Hulle het spiese en messe begin kombineer tot die formidabele en effe romantiese wapen wat ons vandag ken. Swaarde is egter veel ouer. Lank voordat die mens swaarde begin gebruik het, was dit reeds in die hemelse realm die wapen waarmee magtige oorlogsengele hulle gevegte gevoer het.

Swaarde word in Genesis reeds genoem. Ons maak daarmee kennis in die verhaal van die sondeval, toe God aan sommige van sy magtige engele bevel gegee het om die boom van die lewe te bewaak. Die wapens wat hulle gehad het, was vlammende swaarde wat heen en weer beweeg het:

So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. (Gen 3:24 AOV)

Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook ‘n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. (Gen 3:24 ANT)

Gewere en bomme word nie in geestelike oorlogsvoering gebruik nie. Die swaard word in 382 verse in die Bybel genoem. Hieruit kan ons agterkom dat die as ‘n belangrike wapen in geestelike oorlogsvoering geag word. Die laaste keer vind ons in die Boek van Openbaring, waar dit as ‘n instrument van geregtigheid en oordeel gebruik word:

En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. (Open 19:15 AOV)

Die Here self het ook ‘n swaard. In Psalms 7:12, 17:13 en in Esegiël 14:21 lees ons daarvan:

Want so sê die Here HERE: Hoeveel te meer as Ek my vier kwaai gerigte, swaard en hongersnood en wilde diere en pes, op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei! (Eze 14:21 AOV)

In Esegiël word hierdie swaard in meer detail beskryf:

En jy, mensekind, profeteer en slaan hand teen hand, sodat die swaard verdubbel word, tot drievoudig toe, ‘n moordende swaard is dit, ‘n moorddadige swaard, die grote, wat hulle omsweef. Ek het die slagbank van die swaard opgestel teen al hulle poorte, dat die hart kan smelt en die struikelblokke baie kan wees. Ag, dit is gemaak tot ‘n weerligstraal, dit is glad gemaak om te slag. Bly aanmekaar, o swaard! Gaan regs, maak ‘n aanval, gaan links, waarheen jou snykant ook al gerig is. (Ese 21:14-16 AOV)

Hierdie is ‘n kragtige wapen wat ek al baie keer met sukses in bevrydingsessies gebruik het.

In Efesiërs lees ons van ‘n ander swaard van die Here: die swaard van die Gees:

En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—  (Ef 6:17 AOV)

In Hebreërs lees ons meer van die krag van hierdie swaard van die Gees:

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.  (Heb 4:12 AOV)

Die Christen en sy Swaard

Uit bovermelde Skrifte kan ons agterkom dat geestelike swaarde baie kragtig is en gereeld gebruik word, selfs deur die Here self. In Ef 6:17 word daar aan ons as Christene opdrag gegee om die Swaard van die Gees te gebruik om staande te bly teen die liste van die duiwel.

Wat is die Swaard van die Gees?

In Ef 6:17 verduidelik Paulus dat die Swaard van die Gees, die woord van God is. Ons het in Heb 4:12 gesien dat die ‘woord van God’ soos ‘n tweesnydende swaard is. Daar is twee woorde in die Grieks wat gebruik word vir ‘woord’. Ons kan sê dat dit die twee snykante van die hierdie ‘tweesnydende swaard’ vorm. Die eerste betekenis of ‘snykant’ is ‘Logos’. Dit is die fisiese, geskrewe woord van God. Deur die instruksies van die Woord te volg, vorm dit ‘n baie skerp en kragtige snykant in mens se lewe. Daar is ook ‘n ander gebruik vir ‘woord’ in Grieks. Dit is ‘rema’. ‘n Rema is ‘n ‘geopenbaarde woord’. Dit is ‘n woord met ‘n besonderse betekenis vir jou. Dit vorm die tweede ‘snykant’.

Waarskuwing: ‘Rema’ woorde werk die beste wanneer jy die Bybel op ‘n gestruktureerde wyse lees. Wanneer jy die Bybel oopmaak en net begin lees, of op ‘n teks druk en dit wil neem asof God met jou praat, stel jy jouself gevaarlik bloot aan misleiding deur die duiwel.

Ek gee vandag ‘n ‘logoi’ vir julle. Logoi is die meervoud van logos. Dit beteken lering of toespraak. Wanneer die ‘logos’ woord in jou hart saad skiet en groei sodat dit jou lewe beïvloed, dan word dit meer as net ‘n logos. Dit word ‘n rema vir jou persoonlik – ‘n woord met ‘n openbarings-betekenis.

Wat is dan die Swaard van die Gees of die ‘woord van God’? Dit is ‘n persoonlike openbaring, deur die Heilige Gees van God, van sekere Skrifgedeeltes wat spesifiek op jou situasie van toepassing is. Dit gee rigting aan en bring sekerheid waar daar onsekerheid is. Dit openbaar dinge aan jou wat voorheen vir jou verborge was. Ons lees in Ps 119:105 ‘n baie mooi beskrywing hiervan:

U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. (Ps 119:105 AOV)

Dit verwys nie slegs na die Logos (fisiese voorskrifte en raad)  van die Bybel nie, maar ook na die Rema (openbaring met persoonlike betekenis) woord wat jy van die Heilige Gees ontvang.

Herstel jou Swaard

want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp (2 Kor 10:4 AOV)

Een van die wapens van ons stryd, is die Swaard van die Gees. Wanneer jy ‘n ‘rema’ woord het, word die geskrewe woord ‘lewendig’. Dan word dit ‘n lamp vir jou voet en ‘n lig vir jou pad. Jy begin om die leuens waarmee jy so lank bedrieg is, raak te sien en om die duiwel se liste en planne raak te sien. Die Heilige Gees het met jou gepraat en jou met raad bedien. Die probleem is, ons het onseker begin raak oor hoe om God se stem te hoor. Ons oefen dit nie baie nie. Soms praat die Heilige Gees baie hard en duidelik met ons, maar ons hoor Hom steeds nie. Dit is omdat ons Swaard gebreek het. Ons geestelike ore is toe. Dit het tyd geword om ons swaarde te herstel sodat ons weer geestelik weerbaar kan word.

In hierdie reeks gaan ons, aan die hand van werklike swaarde, leer hoe om ons swaarde the herstel en effektief te gebruik.

Die eerste swaard: ‘Flamberge’ of ‘Flemmenswert’

Flamberge_Sword

n Swaard is ‘n gebalanseerde instrument. Dit word nie noodwendig hard en geweldadig hanteer nie, maar eerder as ‘n voorwerp van fyn kuns en meesterskap. Weens die wyse waarop dit gemaak is, is dit sensitief vir vibrasies. Die Flamberge swaard kan vertaal word as die ‘vlammende swaard’.

Uitstaande karaktereienskap van die Flamberge

Sy uitstaande karaktereienskap is dit ‘n golwende lem het, wat mens aan vlamme laat dink. Wat hierdie swaard uniek maak, is die rede hoekom die lem so gemaak is.

  • Eerstens beskadig dit jou teenstander se wapen wanneer die twee swaarde kontak maak en die Flamberge dan hard dwars oor die ander wapen se lem getrek word.
  • Tweedens veroorsaak die golwende lem ‘n sterk vibrasie. Die vibrasie kan tot in die teenstander se gewrig gevoel word. Sodoende verswak die teenstander se greep op die wapen en gee dit aan jou ‘n breukdeel van ‘n sekonde se voordeel om dit uit te buit.

Gebruik in die gees

Vibrasies in die gees word veroorsaak wanneer ons intersessie doen en lofprysinge tot die Here sing. Intersessie beteken om’ iemand se saak te bepleit’. ‘n Goeie voorbeeld waar hierdie tipe swaard tot groot effek in die Bybel gebruik is, vind ons in 2 Kron 20. Drie groot leermagte het teen Juda saamgetrek om hulle uit te wis. Hulle leier, Josafat, het ‘n nasionale vasdag uitgeroep en die aangesig van die Here aangeroep vir hulp. Josafat het die volk se se saak voor God bepleit (intersessie). God het die gebed gehoor en profeties daarop geantwoord (‘rema’ woord).

Hier is wat die volgende dag gebeur het:

En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seïr om uit te roei en te verdelg; en toe hulle met die inwoners van Seïr klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond; en niemand het vrygeraak nie. Daarop het Jósafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle ‘n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebuit dat hulle dit nie kon wegdra nie; en hulle was drie dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot. (2Ch 20:21-25 AOV)

Kliek hier om na Don Francisco se liedjie oor die verhaal te luister. Ek glo dat dit jou sal seen!

Is dit nie wonderlik nie! Die Flamberge het presies sy doel bereik. Eerstens is die vyand se wapens beskadig deurdat die Here verwarring in hulle kamp veroorsaak het. Tweedens was daar vibrasies veroorsaak wat hulle arms verlam het sodat die vyand nie kon terugveg nie. Wat was oorlogslied wat die vibrasies veroorsaak het? Ons kry dit in vers 21: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Ons geveg is teen die bose geeste in die lug. Hoekom trek ons, ons swaarde net halfpad? Wanneer ons die Here loof en prys met al ons mag en krag, dan kom Hy en veg die geveg vir ons. In Jesaja 30 word beskryf wat gebeur in die gees as ons die Here loof en prys midde in ‘n geveg:

Kyk, die Naam van die HERE kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op; sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos ‘n verterende vuur, en sy asem soos ‘n oorlopende stroom wat tot by die nek kom—om nasies te sif met ‘n sif van vernietiging; en ‘n toom wat verkeerd stuur, is in die kakebene van die volke. Die lied sal by julle wees soos in die nag as die fees gevier word, en julle sal vrolik wees van hart soos die wat met die fluite loop, om te kom op die berg van die HERE, na die Steenrots van Israel. En die HERE sal sy stem vol majesteit laat hoor en die neerdaling van sy arm laat sien, met grimmige toorn en die vlam van ‘n verterende vuur, storm en stortreën en haelkorrels. Want vir die stem van die HERE sal Assur verskrik wees; met die stok sal Hy slaan, en elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die HERE op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboeryn en sitermusiek, en met ‘n uitgeswaaide vegtersarm sal Hy teen hulle veg. (Isa 30:27-32 AOV)

Mens kan nie ‘n tamboeryn gebruik vir hartseer, depressiewe musiek nie. Die Here veg onder begeleiding van sy kinders wanneer hulle Hom uit volle bors loof en prys. Uit hierdie Skrif is duidelik dat dit ons deel is wat ons moet doen.

Wanneer ons met die ‘Flamberge’ baklei, moet ons

  • Intree (intersessie) totdat ons die deurbraak in ons gees ervaar of ‘n rema woord ontvang
  • God met al ons krag en mag loof en prys vir die antwoord of oorwinning, al sien ons dit nog nie fisies nie.

Ek wil u elkeen bemoedig om hierdie wapen te leer gebruik hierdie week en te sien hoedat die Here deurbrake vir u bring!

Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.